Nyeste artikler:

Møtereferat 27.05.21 på Messenger


Sak 1. Rapport fra Leder
Tilsagn på søknader kurs/godkjenninger Troms og Finnmark 70.000,- og 30.000,-
fra Innlandet.
Beredskapstelefon Oslo/Viken 15.000,-, Innlandet 15.000,-.
Brev til Næringskomiteen Stortinget og Opplandsbenken Stortinget. Møte med
Opplandsbenken tirsdag 1 juni på teams.
Registrering Brønnøysund ok.


Sak 2. Rapport Økonomi og beredskap. Jonny
Prosjekter i Lesja, Åmot og Øyer. Noe møtevirksomhet med det. Budsjett Lesja
200.000,-
Økonomi er ok.


Sak 3. Rapport fra fagavd.
Leder i fagavd savner instruks, arbeidsoppgaver, organisering. Leder NKH og leder
fagavd samtaler om dette, og lager en plan for fremlegging til styret til neste møte i
juni.
Leder fagavd inviteres til dette møte.


Sak 4. Rapport webansvarlig. Lisbeth
Jobber med ny førsteside. Den skal bli mer informativ med mer praktisk info.
Representanter i styret sender Lisbeth noen ord om seg selv som skal stå om oss i
styret.
Ekvipasjelister jobbes det med, men trenger litt mer tid og assistanse fra Nils før
dette er oppe å går.
Innspill fra Jonny: Lage en sky der vi lagrer møteref osv. Lisbeth ser på om Dropbox
kan brukes til dette formål. Liten kostnad. Vedtatt!


Sak 5. Rapport sosiale medier, nettsalg. Camilla A.
Lite aktivitet på sosiale medier, kan bli mer aktiv.
Nettsalg: Vedlig lite solgt. Kifani solgt 6 produkter 20/21. Sentrumshjørnet ingenting.
Sistnevnte responderer ikke på henvendelse. Vurdere å kutte denne forhandler ut.
Kanelana, gode på klær og service. Skal få tilbud fra de. Legge frem på junimøte.


Sak 6. Kurs/godkjenninger. Jonny
Ingen spikret pt. Skal være et kurs i Gudbrandsdalen og ønske om et i Valdres.
Kommet noen få henvendelser ellers. Hedmark ønsker kurs. Jonny tar kontakt med
Tor Nilsen ang kurs i Troms/Finnmark.
Klare kurs blir lagt ut på kalenderen fortløpende.


Sak 7. Møteplan
Møte en gang pr måned. Ingen møter i juli.
Arbeidsmøte i okt/nov. Dato spikres til junimøtet.
Møteplan legges frem på junimøte.
Neste møte blir 22 juni, på TEAMS! Nærmere innkalling kommer.


Sak 8. Godkjenningskort må sendes ut hyppigere. Fra nå går vi over til 3 ganger pr år, mot
1 gang som var tidligere.

Årsmøte ble avholdt på Gardermoen 06.03.21 med godt oppmøte.  5 stk møtte fysisk og 6 stk var med på Teams. 

Her følger referatet:

Referat årsmøte 2020 Norske Kadaverhunder

Sted: Gardemoen
Tid: 06.03.21 kl 1500

Tilstede: Fysisk: Nils Steinvik, Jonny Mathisen, Camilla A. Akslen, Hanne S Valderhaug, Morten Steinsrud
På Teams: Lisbeth Høyland, Tor Nilsen, Per Morten Holand, Marianne Hatløy, Beate Ryen, Laila Hoff

 

Saksliste.

1. Valg av møteleder, referent, og 2 til å skrive under protokollen.

Forslag møteleder: Nils Steinvik, vedtatt
Forslag referent: Morten Steinsrud, vedtatt
Forslag til å skrive under protokollen: Hanne og Jonny, vedtatt

 

2. Godkjenning av innkalling

Vedtak: Godkjent

 

 3. Årsmelding

Kommentar til Fagavdelingen: Sjekk antall kurs. Kommentar på at det var få kurs.
Kommentar til strategiplan: Tekst rettes til «beiteområder» istedenfor «beiteprioriterte områder»

Vedtak: Årsmeldingen godkjent

 

 4. Regnskap, budsjett og fastsetting av kontigent.

 Vedtak: Regnskap for 2020 godkjent.
Vedtak: Budsjett for 2021 tas til etteretning.
Vedtak: Fastsetting av kontigent. Styrets forslag: Ingen endring fra kr 300,-.
Vedtak: Ingen endring.

 

 5. Valg

 Vedtak:

Leder: Morten Steinsrud, enstemmig vedtatt.
Styremedlem 2 Lisbeth Høyland, enstemmig vedtatt
Styremedlem 3 Camilla Jensen, enstemmig vedtatt
Varamedlem: Laila Hoff, enstemmig vedtatt
Varamedlem: Sølvi Hegsbro, enstemmig vedtatt
Valgkomite: Beate Ryen, 3 nye år, enstemmig vedtatt.

Nils Steinvik ble takket av som leder for lang og god tjeneste i mange år.

 

 6. Innmeldte saker

Sak vedr godgjørelse til instruktører ved instruktørsamling v/Laila Hoff
Styrets innstilling: Instruktører får møtegodtgjørelse som styret. (1600,- pr møtedag)
Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

 

 

Ref: Morten Steinsrud

 

 

 

——————————————————- —————————————————
Hanne S Valderhaug                                  Jonny Mathisen

Innkalling til årsmøte Norske kadaverhunder 2021

Lørdag 6.mars kl 1500

Gardermoen airport hotell

Ravineveien 11

2060 Gardermoen

Saksliste:

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Sak 2 Godkjenning av innkalling

Sak 3 Årsmelding

Sak 4 Regnskap, budsjett og fastsetting av kontingent

Sak 5 Valg

Sak 7 Innmeldte saker

Saker til årsmøtet sendes skriftlig til post@norskekadaverhunder.no innen 3.mars.

NB: Årsmøtet vil bli gjennomført som følger:

Styret lokaliseres på Gardermoen, øvrige medlemmer deltar på Teams. Medlemmer som ønsker å delta på teams melder dette via NKH mailadresse post@norskekadaverhunder.no. Den enkelte vil få tilsendt påloggingskonto

Tilstede: Morten Steinsrud (MS), Jonny Mathisen (JM), Camilla Anett Akslen (CAA)  , Sølvi Hegsbro (SH) og Nils Steinvik (NS)

Fraværende Camilla Jensen og Laila Hoff

Styremøtet ble gjennomført som videokonferanse på Facetime

Saker:

 • Økonomiplan, (JM)
  • Økonomiplanen ble fremlagt, justeringer er påført med rød skrift (se vedlegg)
  • Det er strekt ønskelig med bedring av økonomien i NKH. Slik dagens situasjon er så er det lite forutsigbarhet og en oppnår redusert effekt da økonomien setter store begrensninger for ekstern aktivitet. Dette har den effekt at admutgifter/lønn til leder og nestleder må vurderes. Styret besluttet at det ikke skal innføres endringer for 2020, men vurdere dette for 2021.
  • Da nasjonale styrende organer har besluttet at det skal være både rovvilt og beitedyr innenfor landets grenser så finner styret i NKH riktig at det også legges til rette for en forsvarlig og forvaltning og derav en forebyggende og konfliktreduserende effekt. For å kunne oppnå dette så er bruken av kadaversøkende hunder ett av flere tiltak.
  • MS har vært i kontakt med stortingspolitikere for å tilrettelegge muligheter for fast sentral økonomisk støtte til drift og vedlikehold av NKH som organisasjon. Dagens ordning med inntektskilder fra overskudd på kurs/godkjenninger, prosjekter og medlemskontingent gir NKH som organisasjon svært begrensede utviklingsmuligheter.
   • Vedtak:
    • Styret (NS) vil be om møte (1) med SP politiker Marit Knutsdatter Strand (stortingsrepresentant for Senterpartiet) i den hensikt å kunne:
    • Orientere om NKH
    • Kartlegge muligheten for fast økonomisk tildeling gjennom statsbudsjettet.
    • Styret (NS) vil be om møte (2) med Nærings og Landbruksdepartementet i Stortinget med Geir Pollestad og Geir Iversen i den hensikt å
    • Orientere om NKH
    • Effekten (forebyggende og konfliktdempende) med bruk av kadaversøkshund
    • Styret (NS) vil be om møte (3) med Stortingsbenken for Oppland i den samme hensikt som beskrevet ovenfor. Dette møtet foreslåes gjennomført snarest mulig (februar). Kontaktperson Rigmor Åserud kopi til Marit K Strand.
    • En mulig samarbeidspartner for å kunne oppnå ønsket effekt kan være NSGs utmarksråd.
    • Styret (NS) vil ta kontakt med Aud Hove (leder i Rovviltnemda Oppland) i den hensikt å søke økonomisk støtte for å kunne gjennomføre langtidsplanlegging.
    • Ad oppfølgingsmøte med direktoratet for klima og miljø så gis dette pt pri 2 og vil bli gjennomført senere
    • NKH bør fortsette å «dukke opp» i diverse fora.

Strategiplan (CAA)

  • Vedtak:
   • Noen små justeringer på ordlyd dvs at ord som rovdyrutsatte områder er byttet ut med beiteområder. Rettelsen vil bli gjennomført samt dokumentet vil bli lagret lett tilgjengelig under fanen «filer» på Facebook og på egnet plass på hjemmesiden etter justert forside (CAA).

Årsmøte 2021

  • Vedtak
   • Endring av dato til lørdag 6.mars kl 1500
   • Årsmøtet planlegges gjennomført med personlig fremmøte – sted Gardermoen området. NS bestiller møterom med overnatting. Det planlegges alternativ gjennomføring med bruk av Teams (JM). Påmelding kreves.
   • Det vil i tilknytning til årsmøtet bli gjennomført arbeidsmøte for fagavdelingen (MS) Egen plan for dette utarbeides og fremsendes av MS

FKT midler     

  • Vedtak:
   • Med erfaring fra 2020 så vil styret fremsende søknad om dekning av beredskapstelefon og beredskap pålydende kr 20 000 til følgende fylker (NS)
    • Troms/Finnmark
    • Nordland
    • Trøndelag/Møre og Romsdal
    • Innlandet
    • Agder
    • NKH vil søke å arrangere kurs/godkjenningsprøver i Troms/Finnmark og i Hedmark (Elverum omr) (NS)
    • søknad pålydende kr 150 000 vil bli fremsendt til Troms/Finnmark
    • søknad pålydende kr 40 000 vil bli fremsendt til Innlandet/Hedmark

Salg av artikler

    • CAA orienterte om utfordringene med leveringstid og kvalitet på jakke og lue. JM tar følger opp og tar kontakt med leverandør.

Hjemmesiden:

  • Vedtak: (NS)
    • Referat fra siste styremøter må legges ut (NS)
    • Vedtatte endringer på forsiden er ikke gjennomført (NS)
    • Hjemmesiden bør endres slik at den når den lesegruppe som man ønsker. Dette kan innebære bla NIBIO rapport, søksrapporter etc blir lettere tilgjengelig.

Neste styremøte 17.feb kl 2000

Nils S

Tilstede Nils Steinvik, Jonny Mathisen og Morten Steinsrud

Meldt fravær: Camilla Akslen, Camilla Jensen, Laila Hoff og Sølvi Hegsbro

Styremøtet ble gjennomføres som videokonferanse på FB – («Messenger»)

Saker:

Følgende arbeidsoppgaver var tildelt, resultatene ble fremlagt på møtet

 • Aktivisering av valgkomite (NS)
  • Leder for valgkomiteen Beate Ryen har mottatt og forstått oppdraget.
  • Årsmøtet planlegges gjennomført på Gardermoen området den 6.mars
 • Oppgaver pålagt fagavdelingen (se aktivitetsplan ref siste styremøte) MS
  • Fagavdelingen har hatt epost utveksling med div innspill og diskusjoner, spesielt rundt dette med kurs.
  • Styret mener at de innspill/tanker har fremsendt til styremøtet er meget gode og danner ett godt grunnlag for videre arbeid. 
   • Vedtak: Styret ber om at fagavdelingen fortsetter det gode arbeid, spesielt så synes tanker rundt det med å innføre «introkurs» og rekruttering å være interessante.
  • Økonomiplan, (JM) herunder status vedr ekstern økonomisk støtte)
   • Eksisterende økonomiplan ble gjennomgått og diskutert, her er det forslag til noen justeringer bla så er tilskudd fra Direktoratet fjernet og erstattet med støtte fra landbruksdepartementet. Det ble også diskutert forhold utgiftsdekning/lønn ift vesentlig merbelastning for enkelte styremedlemmer ifbm prosjekt/beredskap etc
    • Vedtak: Økonomiplanen følges opp på neste styremøte, endringer i planen merkes slik at det er enkelt å lese endringene
   • Strategiplan(CAA, CJ med støtte fra NS)
    • Vedtak: Taes opp på neste styremøte
   • Evt:
    • Økonomisk støtte fra landbruksdepartementet
     • MS orienterte om saken. Kontakt etablert saken følges opp på neste styremøte
    • Neste styremøte torsdag 7.jan kl 2000

Nils S

Referent

Tilstede

Nils S, Jonny M, Morten S, Laila H, Sølvi H

Meldt forfall: Camilla AA, Camilla J

Referat

 • Innkommen post (NS)
  • Gjennomgått, ingen spesielle kommentarer
 • Oppfølging fra forrige møte:
 • Status aktivitetsplan 2020 (se oppdatert vedlegg),
 • Status kurs og godkjenninger(JM)
  • Alle kurs og godkjenninger er gjennomført, mangler å bestille/sende ut godkjenningskort
 • Fagavdelingen (MS)
  • Oppfølging fra forrige møte (se oppdatert aktivitetsplan)
 • Økonomi: (JM)
 • Status se oppdatert aktivitetsplan. Resultat så langt er at økonomien er under kontroll. Ønsket aktiviteten med kontakt og informasjon utover kurs/godkjenninger etc er redusert grunnet liten tilgang av økonomiske ressurser.

Nettsalg (CAA

 • Intet å rapportere

Valgkomite

 • Aktivisering: Nils S sender ut skriv til alle i valgkomiteen
 • Årsmøte 2021
  • Planlegges gjennomført som tidligere. Tidspunkt helga 6-7 mars

Facebook.

Det foreligger NKH info på 2 FB sider, en åpen og en lukket, begge sidene inneholder nesten samme informasjon Det ble diskutert rasjonale rundt dette.  Saken taes opp på neste styremøte for endelig avgjørelse

Neste styremøte

Tirsdag 8 des kl 2000 (gjennomføres som videokonferanse på teams)

Saker:

Følgende arbeidsoppgaver tildeles, resultat fremlegges på styremøte 8.des

 • Aktivisering av valgkomite (NS)
 • Oppgaver pålagt fagavdelingen (se aktivitetsplan) MS
 • Økonomiplan, (JM) herunder status vedr ekstern økonomisk støtte
 • Strategiplan(CAA, CJ med støtte fra NS)

Nils S

referent