FORPROSEKTERING AV ET LANDSOMFATTENDE ARBEID MED KVALITETSSIKRING AV KADAVERHUNDER.

- BAKGRUNN

- FORUTSETTNINGER

- FRAMTIDSPLAN

- ØKONOMI

- SØKNAD OM FORPROSJEKT MIDLER

NORSKE KADAVERHUNDER

Org 997615069

JONNY MATHISEN

LEDER

BAKGRUNN

Oppland gjeterhundlag startet i 2009 et kadaverhundprosjekt, med blant annet kurs for kadaverhundekvipasjer. Etter hvert fikk vi forespørsel fra laget om å formalisere og utvikle bruken av hund for å finne døde dyr i beiteområde.

Bakgrunnen til dette er å finne kadaver og hjelpe til så SNO klarer å dokumentere hvilket dyr som eventuelt har forårsaket skaden.

Vi er plukket ut og spurt av med hensyn til vårt arbeid gjennom flere år på forsjellige arenaer.

Tor Romsås, Ringebu

Gjeterhundmann, gjeter og drevet med kadaverhund i eget beiteområde i mange år. Er vår sekretær.

Kristian Kronberget, Gausdal

Gjeter og drevet med kadaverhund i forsjellige områder i flere år. Er også vår fremste mann på GPS og loggføring, og webansvarlig.

Kjell Smestad, Gausdal

Er den som har ryddet veien og drevet dette fram til vi overtok, har drevet på deltid med vokterhund og kadaverhund i mange år og har i tilegg drevet kurs med kadaverhund over hele landet. Har også bakgrunn med trekkhunder og er en hundemann. Er vår kasserer.

Jonny Mathisen, Kvam

Gjeter og har drevet med kadaverhund i eget område i mange år, har bakgrunn fra brukshund og lydighet, og har hatt godkjent redningshund vinter. Er leder for dette prosjektet.

FORUTSETNINGER

Vi har noen forutsetninger som vi tror må på plass, noen ganske fort andre litt lenger fram i tid.

1. Vi må få med ressursmennesker fra flere steder i landet, vi har flere navn og må ut å treffe disse og samordne kurs og godkjenninger. Dette må vi prioritere hvis vi vil bli landsdekkende noe vi tror er nødvendig for å kvalitetssikre arbeidet vårt likt over hele landet.

2. Vi må få organisasjonen NORSKE KADAVERHUNDER opp å gå med hjemmeside, kursplan/godkjenningsprøver for hele landet.

3. Finansieringen må på plass både på kort og lengre sikt, dette jobber vi med og har fått signaler fra flere fylker at de vil være med. Prosjektet til Oppland gjeterhundlag, som vi er en del av, er fram til i dag finansiert med FKT-midler fra rovviltnemda i Oppland.

4. Vi må på litt lengre sikt få på plass medlemmer og årsmøte med valg av et styre med kontakter ut i landet enten som styremedlemmer eller regionkontakter på en eller annen måte.

FRAMTIDSPLAN

Vår framtidsplan er at vi gjennom organisasjonen NORSKE KADAVERHUNDER i kombinasjon med andre forebyggende tiltak kan kvalitetssikre tilsynsarbeidet, særlig ved skadesiuasjoner.

Vi har også planer om å utvikle ekvipasjene så funnprosenten på tapte dyr skal opp så det er mulig for overordna organ å si noe om sannsynlig årsak til tap.

Vi vil jobbe for at vi får et korps som kan komme til alle områder i landet og gjøre en god jobb, dokumentere område som er søkt, og si om det er kadaver i område med ganske stor sikkerhet.

Vi vil utdanne instruktører over hele landet og samordne dette til en felles forståelse av hva som er godt nok til å leies ut som kadaverhund.

ØKONOMI

Vi ser for oss at det meste av økonomien i første fase må være basert på tilskudd fra stat, fylkesmenn og kommuner. Deretter skal vi levere tjenester til beitelag og kommuner og få oppgjør derfra etter avtale. Dette fordi vi tror dette er noe av det mest konfliktdempene som det kan brukes penger til. Vi finner kadaver fort og SNO kan avgjøre årsak og eventuell skadegjører kan søkes tatt ut. For den enkelte bonde er det også viktig med tanke på erstatning å finne dyr som er tatt av rovdyr. Er det døde dyr av andre årsaker er det også viktig å finne disse for at konflikten skal dempes.

I denne fasen av arbeidet kaller vi det forprosjekt og søker midler til dette, det innebærer oppstart av organisasjonen med hjemmeside. Og vi må til flere fylker for å få med alle, da er det Nord- Norge som tar tid og penger. Vi har i den anledning jobbet med en styringsgruppe med en representant fra de nordligste fylkene.

Vi har beregnet at dette arbeidet vil koste opp mot 100.000,- og søker om dette til i første omgang Oppland, Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark.

Etter dette vil vi søke som et fullstendig prosjekt til våren

Norske Kadaverhunder

Styret

SØKNAD

TIL

TROMS OG FINNMARK

I Troms og Finnmark trenger vi etter vår mening minst 2-3 personer i hvert fylke som instruktører/dommere, dette medfører at vi må treffes og samordne våre måter å jobbe på. Felles plattform til kurs og prøver.

Vi har tro på at vi klarer dette hvis hvert av fylkene bidrar med 50000,- , dette dekker da instruktørtreff og midler til forprosjektet.

NORSKE KADAVERHUNDER

ORG. 997615069

KONTO 1503 25 44921

Jonny Mathisen