Årsmøte ble avholdt på Gardermoen 06.03.21 med godt oppmøte.  5 stk møtte fysisk og 6 stk var med på Teams. 

Her følger referatet:

Referat årsmøte 2020 Norske Kadaverhunder

Sted: Gardemoen
Tid: 06.03.21 kl 1500

Tilstede: Fysisk: Nils Steinvik, Jonny Mathisen, Camilla A. Akslen, Hanne S Valderhaug, Morten Steinsrud
På Teams: Lisbeth Høyland, Tor Nilsen, Per Morten Holand, Marianne Hatløy, Beate Ryen, Laila Hoff

 

Saksliste.

1. Valg av møteleder, referent, og 2 til å skrive under protokollen.

Forslag møteleder: Nils Steinvik, vedtatt
Forslag referent: Morten Steinsrud, vedtatt
Forslag til å skrive under protokollen: Hanne og Jonny, vedtatt

 

2. Godkjenning av innkalling

Vedtak: Godkjent

 

 3. Årsmelding

Kommentar til Fagavdelingen: Sjekk antall kurs. Kommentar på at det var få kurs.
Kommentar til strategiplan: Tekst rettes til «beiteområder» istedenfor «beiteprioriterte områder»

Vedtak: Årsmeldingen godkjent

 

 4. Regnskap, budsjett og fastsetting av kontigent.

 Vedtak: Regnskap for 2020 godkjent.
Vedtak: Budsjett for 2021 tas til etteretning.
Vedtak: Fastsetting av kontigent. Styrets forslag: Ingen endring fra kr 300,-.
Vedtak: Ingen endring.

 

 5. Valg

 Vedtak:

Leder: Morten Steinsrud, enstemmig vedtatt.
Styremedlem 2 Lisbeth Høyland, enstemmig vedtatt
Styremedlem 3 Camilla Jensen, enstemmig vedtatt
Varamedlem: Laila Hoff, enstemmig vedtatt
Varamedlem: Sølvi Hegsbro, enstemmig vedtatt
Valgkomite: Beate Ryen, 3 nye år, enstemmig vedtatt.

Nils Steinvik ble takket av som leder for lang og god tjeneste i mange år.

 

 6. Innmeldte saker

Sak vedr godgjørelse til instruktører ved instruktørsamling v/Laila Hoff
Styrets innstilling: Instruktører får møtegodtgjørelse som styret. (1600,- pr møtedag)
Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

 

 

Ref: Morten Steinsrud

 

 

 

——————————————————- —————————————————
Hanne S Valderhaug                                  Jonny Mathisen

Innkalling til årsmøte Norske kadaverhunder 2021

Lørdag 6.mars kl 1500

Gardermoen airport hotell

Ravineveien 11

2060 Gardermoen

Saksliste:

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Sak 2 Godkjenning av innkalling

Sak 3 Årsmelding

Sak 4 Regnskap, budsjett og fastsetting av kontingent

Sak 5 Valg

Sak 7 Innmeldte saker

Saker til årsmøtet sendes skriftlig til post@norskekadaverhunder.no innen 3.mars.

NB: Årsmøtet vil bli gjennomført som følger:

Styret lokaliseres på Gardermoen, øvrige medlemmer deltar på Teams. Medlemmer som ønsker å delta på teams melder dette via NKH mailadresse post@norskekadaverhunder.no. Den enkelte vil få tilsendt påloggingskonto

Følgende pdf dokumenter er tilgjengelig for lesing eller nedlasting her:

pdfResultatregnskap_2019.pdf

pdfÅrsberetning_for_2019.pdf

pdfØkonomiplan2020.pdf

pdfAktivitetsplan_2020.pdf

NORSKE KADAVERHUNDER

TIlstede: Jonny Mathisen, Nils Steinvik, Hanne Sofie Valderhaug, Camilla Anett Akslen, Camilla Jensen, Per Morten Holand, Tor Nilsen, Morten Steinsrud

Saksliste:

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere.

Møteleder: Nils Steinvik, vedtatt

Referent: Morten Steinsrud, vedtatt

Protokollunderskrivere: Camilla og Hanne, vedtatt

Norske kadaverhunder

Lørdag 29.februar kl 1500

Gardermoen airport hotel, 

Ravineveien 11,

2060 Gardermoen

Saksliste:
Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
Sak 2 Godkjenning av innkalling.
Sak 3 Årsmelding
Sak 5 Regnskap, budsjett og fastsetting av kontingent

Sak 6 Valg
Sak 7 Innmeldte saker

Saker til årsmøtet sendes skriftlig til post@norskekadaverhunder.no innen 12.februar
NB: Dersom du ønsker å delta på festmiddag lørdag 22.februar så ønskes det en påmelding til post@norskekadaverhunder.no innen 12.februar

NORSKE KADAVERHUNDER

 Lørdag 23.mars kl 1500

Quality hotel Olavsgård, Skjetten

Oppmøte: Nils Steinvik, Jonny Mathisen, Camilla Jensen, Camilla Akslen, Morten Steinsrud, Per Morten Holand  og Tor Nilsen.

Saksliste:

Sak 1

Valg av møteleder: Nils Steinvik,

Referent: Camilla Akslen

Protokollunderskrivere: Per Morten Holand, Camilla Jensen

Sak 2 Godkjenning av innkalling.

Vedtatt

Sak 3 Årsmelding

Forslag; Innkomne saker tas før valg. – Vedtatt

Årsberetning, Endringer:

 • Styrearbeid Punkt 5;

* Opprette distriktskontakter, ved iverksetting av prosjekt lokale lag

Resultat: Styret vil fortsette arbeidet med dette i 2019. På lokalt initiativ er det blitt opprettet lokalt NKH lag i Oppland med navnet «Norske Kadaverhunder Oppland syd» Dette lokal laget omfatter kommunene . Gjøvik Land og Toten. Styret er svært fornøyd med dette og anbefaler andre områder å gjøre det samme.

Årsmøte har følgende merknader til styrearbeid;

 • Styret har hatt en utfordring med å fylle rollene i valgkomiteen.
 • Merknad; Styremedlem Jonny Mathisen – Nestleder
 • Øvrige styreaktivitet punkt 2; Stryk Mac (innkjøpt i 2017)
 • Punkt 4; FKT Restmidler Oppland til dekning av møtevirksomhet
 • Merknad; Nord Trøndelag endres til Nordre Trøndelag
 • Årsberetning frem til Rapport fra Fagavdeling NKH 2018; Vedtatt med endringer, enstemmig.

 Rapport fra Fagavdeling NKH 2018 – Merknad 24 deltagere/18 bestått - Vedtatt med merknader

 Sak 5 Regnskap, budsjett og fastsetting av kontingent

 • Årsmøte anbefaler styret å senke km godtgjørelse fra 4,10 kr til 3,50 kr. Dette var også forslag fra Regnskapsfører. – Styret tar dette videre
 • Regnskap: - Vedtatt, enstemmig
 • Budsjett: - Vedtatt, enstemmig
 • Kontingent: Støtter kontingent på 300,- 2020. - Vedtatt

Sak 6 Valg

 • Valgkomite har ikke lagt frem noe innstilling med forslag til valg av styre.
 • Innkomne forslag fra medlemmer: Usikkert om de er forespurt, bør derfor forkastes.
 • Forslag; Åpne for benkeforslag
 • Nils Steinvik ønsker å stille til gjenvalg. Forespurt av årsmøtet. Vedtatt, valgt for 2 år
 • Morten Steinsrud ønsker å stille til gjenvalg. Forespurt av årsmøtet. Vedtatt, valgt for 2 år
 • Camilla Jensen ønsker å stille til gjenvalg. Forespurt av årsmøtet. Vedtatt, valgt for 2 år
 • Varamedlem x 2: Se neste punkt, Valgkomite.
 • Valgkomite: Forslag at kommende styre får fullmakt til å finne valgkomite, og valgkomite utpeker varamedlemmer: Vedtatt.

Sak 7 Innmeldte saker

 • Sak 1:

- Punkt 5: NRH endres/rettes til NKH.

* Kompetanse / kvalitet l Norske kadaverhunder har som mål å øke kompetansen i alle ledd. NKH skal kunne stille et nødvendig antall godt kvalifiserte ekvipasjer på forespørsel fra våre oppdragsgivere

- Forslag Vedtatt

 • Sak 2:
 • Forslag fra årsmøtet slå sammen sak 2 og sak 6, og gå gjennom styrets innstilling.
 • Styrets innstilling legges frem.

** Valgkomiteen skal bestå av 3 personer hvor det skal tilstrebes at representantene i valgkomiteen, og representantene til styret er fordelt på ulike fylker. Det velges ett medlem i valgkomiteen hvert år, med en periode på 3 år. Leder av valgkomiteen er personen som har sittet lengst. Valgkomiteens innstilling, og presentasjon av kandidatene skal offentliggjøres sammen med årsmøtepapirene. Valgkomiteens innstilling og presentasjon av kandidatene skal være styret i hende 14 dager før årsmøtet.

 • Årsmøtet fremmer eget forslag, med utgangspunkt i sak 2, 6 og styrets Innstilling.
 • Årsmøtets forslag**: - Vedtatt
 • Sak 3: Linje 3. endre lokallag til hovedlag.

* Budsjett gir grunnlag for å søke lokallaget hovedlag om støtte/tilskudd. Det gis kun støtte/tilskudd til aktivitetsfremmende og sosiale tiltak

 • Vedtatt med endringer
 • Sak 4: Forslag, Leder og Nestleder er inhabile. Morten og Camilla A enig i økning.
 • Forslag: Støtter styrets innstilling, med forventning om at Leder/Nestleder aktivt arbeider for økt inntekt som kompenserer for utgiftsøkningen.
 • Styrets innstilling Vedtatt, enstemmig, med følgende kommentar: Årsmøtet har forventning om at Leder/Nestleder arbeider for økt inntekt som kompenserer for utgiftsøkningen.
 • Sak 5: Vedtatt, enstemmig.
 • Sak 7: Styrets innstilling, vedtektene revideres og fremlegges til godkjenning ved neste årsmøtet.
 • Vedtatt, enstemmig.

Skjetten 23.03 2019

Per Morten Holand                                                                                       Camilla Jensen

Styret i Norske kadaverhunder 2018 har hatt følgende sammensetning:

Leder:                                                                        Nils Steinvik

Styremedlem Fagavdelingen/Kurs                   Morten Steinsrud

Styremedlem: Økonomi/Beredskap                Jonny Mathisen

Styremedlem:                                                         Camilla Anett Akslen

Styremedlem: WEB                                               Camilla Jensen

1.Varamedlem                                                        Hanne Marthe Sørøy

 1. Varamedlem Janne Drevik

Det har vært avholdt 8 styremøter hvorav 4 av disse via telefon/Skype. Det har i tillegg avholdt 1 arbeidsmøte. Alle styrereferat er blitt lagt ut på NKHs hjemmeside.

I tillegg så har:

 • Leder deltatt på totalt 27 møter, herunder interne møter med nestleder, styremøter, regionmøter og nasjonale seminarer
 • 1.styremedlem/nestleder betjent beredskapstelefonen hele året, reist på 3 krisemøter med beredskap, hatt økonomiansvaret, arrangert alle kurs og godkjenninger administrativt, deltatt på seminarer og 5 interne møter med leder
 • 2.styremedlem deltatt på regionmøter

Styrets aktivitet:

 1. Spesielle styreoppgaver pålagt av årsmøtet 2018

Kurs:

 1. Økt antall grunnkurs kadaversøk, herunder gjennomføre kurs i nye fylker

Resultat 10 grunnkurs i 2018 (7 i 2017), nye fylker er Nord Trøndelag og Buskerud

 1. Gjennomføre beredskapskurs iht innmelding fra fylker

Resultat: 0 (4 i 2017)

 1. Økt antall GPS kurs

Resultat 0 (1 i 2017)

 1. Økt antall vedlikeholdsamlinger

Resultat: 5 (6 i 2017)

Forskning

Ingen krav stilt på årsmøtet

Resultat: NKH har deltatt i prosjekt «Bruk av radiobjeller på lam» i Sør Aurdal og i Nord Fron. Egen rapport er offentliggjort på hjemmesiden

Styrearbeid:

 1. Utvikle og opprettholde kontakt med aktuelle samarbeidspartnere

Resultat: Samarbeidet er opprettholdt med samarbeidende fylker og miljødirektorat, samarbeid med Buskerud og Nord Trøndelag Fylke er etablert

 1. Videreutvikle NKHs hjemmeside, styret har fullmakt til å inngå kontrakt med ny leverandør.

Resultat: Styret har hatt møter med aktuell leverandør, men funnet tilbudet for kostbart, styret jobber med en delleveranse som omfatter medlemsregister

 1. Videreutvikle fagavdelingen, styrke fagavdelingen med inntil 2 personer

Resultat: Styret har jobbet med saken og har aktuelle kandidater

 1. Gjennomføre instruktørutdanning del 2.

Resultat: Gjennomført, NKH har fått forsterket instruktørstaben med 3 nye instruktører. Tor Nilsen fra Trondheim, Eivind Arntsen fra Søre Aurdal og Per Morten Holand fra Oppdal

 1. Opprette distriktskontakter, ved iverksetting av prosjekt lokale lag

Resultat: Styret vil fortsette arbeidet med dette i 2019. På lokalt initiativ er det blitt opprettet lokalt NKH lag i Oppland med navnet «Norske Kadaverhunder Oppland syd»  Dette lokal laget omfatter kommunene Nordre- og Søndre Land, Gjøvik og Toten, Gran og Lunner samt Gausdal og Lillehammer. Styret er svært fornøyd med dette og anbefaler andre områder å gjøre det samme.

 1. Utvikle samarbeid med Garmin ved å etablere god kontakt

Resultat: Styreleder har fortløpende kontakt, Garmin synes å ikke ville prioritere samarbeid med NKH

 1. Inntektskilder, Styret skal legge vedtatt økonomiplan til grunn for sitt arbeid i perioden

Resultat: Styret har lagt økonomiplanen til grunn for sitt arbeid, men har måttet justere ambisjonen da søknad til Miljødirektoratet ble avslått

 1. Styreverv, etablert alle funksjoner

Resultat: Alle funksjoner er etablert.

 1. Etablert kontakt med alle fylkesvise faglag i rovdyrutsatte områder ved å skaffe en oversikt for derav å kunne registrere og etablere kontakt.

Resultat: Alle fylkesvise faglag er kontaktet pr mail, tilbakemeldinger er mottatt, kontakt er etablert med enkelte fylker, Oppland, Hedmark, Buskerud, Telemark. Styret vil følge opp kontaktene og etablere nye i 2019

 1. Strategiplan: Styret i NKH pålegges å utarbeide en Strategisk plan for perioden 2019 – 2023. Strategiplan for perioden 2019 – 2023” skal være et verktøy for å strukturere arbeidet i NKH

Resultat: Strategiplanen fremlegges på årsmøte 2019 for godkjenning.

Øvrig styreaktivitet:

 1. Medlems- og godkjenningslister:
 • Det arbeidet som ble utført i 2017 er videreført. Medlemslistene er oppdaterte på antall nye kurs og godkjenninger. Det jobbes med ny WEB leverandør.
 1. Anskaffelser
 • Ingen anskaffelser utover innkjøp av godkjenningsvester, Mac og projector
 1. Etablert leverandører for salg av NKH effekter
 • Det er etablert samarbeid med leverandører for salg av div artikler. Informasjon er utlagt på hjemmesiden
 1. Forebyggende konfliktdempende tiltak (FKT)
 • Grunnet tidsfrister for eventuell støtte fra «FKT» potten så har styret fremmet søknader til støttende fylker for 2019.
  • Dette gjelder
   1. Vedlikeholdssamlinger, kurs og godkjenninger i Finnmark
   2. Vedlikeholdssamlinger i Oppland

Rapport fra Fagavdeling NKH 2018

NKH har i 2018 deltatt i radiobjelleprosjekt, regi Fylkesmann i Oppland. Områdene har vært i Nord og Sør-Fron og Sør-Aurdal.

NKH har fått svært gode tilbakemeldinger på den jobben som er blitt gjort.

Prosjektene skal videreføres i 2019 og vi er bedt om å delta.

 

Kursene er fordelt slik:

Hva                                                  Antall                                Antall deltagere

Kadaverhundkurs grunnkurs     10 kurs                             55           

Beitelagskurs                                 0                                       

Gps kurs                                         0             

Beredskapskurs                            0             

Godkjenninger                              7 prøver                           24/18    

Vedlikeholdssamlinger                5 samlinger                      24            

Instruktørsamling                        1 stk gjennomføres mars 2019    

Instruktørkurs                               1 stk gjennomført med 5 deltagere

 

Regnskap 2018 og Budsjett 2019 Fremlegges på årsmøtet

 

Det er 7 innmeldte saker til årsmøtet

 

Innmeldt Sak nr 1

Fra styret i NKH

Strategiplan for perioden 2019 - 2021

 1. Formålet med dokumentet dokumentet ”Strategiplan for perioden 2019 – 2023” skal være et verktøy for å strukturere arbeidet i NKH.
 2. Visjon Norske Kadaverhunder: Norske kadaverhunder er en landsdekkende organisasjon som har som visjon «Utdanne og kvalitetssikre hundeekvipasjer med ferdigheter til å lokalisere kadaver i ett nærmere angitt beiteområde»
 3. Hovedmål for perioden fram til 31. desember 2023: Norske kadaverhunder skal være et naturlig førstevalg ved akutte søks aksjoner i alle rovdyrutsatte områder og vår spisskompetanse skal øke sannsynligheten for raskt funn av kadaver.
 4. Satsningsområder: For å nå hovedmålet og visjonen til Norske kadaverhunder, vil organisasjonen ha følgende satsningsområder:
 1. Kompetanse / kvalitet
 2. Økonomi
 3. Profilering
 4. Rekruttering
 5. Organisasjonssamarbeid

Kompetanse / kvalitet l Norske kadaverhunder har som mål å øke kompetansen i alle ledd. NRH skal kunne stille et nødvendig antall godt kvalifiserte ekvipasjer på forespørsel fra våre oppdragsgivere

 • Delmål: Videreutvikle et godkjenningsprogram som er slik at organisasjonen oppfattes som en seriøs aktør i utøvelse av søk.
 • Delmål: Ivareta og anvende erfaringer i organisasjonen.
 • Delmål: Økt kompetanse og kvalitet i alle ledd.
 • Delmål: Sørge for at ekvipasjene har en god plattform for videre utvikling og er godt forberedt for det som møter dem ute på aksjoner.
 • Delmål: Operativt/beredskaps personell som er god støtte for oppdragsgiver i rovdyrutsatte fylke
 • Delmål: Utdanne, videreutvikle og ivareta instruktører og hundeførere.
 • Økonomi i Norske Kadaverhunder har som mål å styrke økonomien for å sikre utviklingen i organisasjonen og sikre handlefrihet.
 • Delmål: I samarbeid med Direktorat/Fylker få økt offentlig tilskudd.
 • Delmål: Etablere sponsoravtaler med større bedrifter.
 • Delmål: Økt kompetanse og bevisstgjøring om fond, legater og stiftelser.
 • Delmål: Utarbeide og vedlikeholde en økonomiplan
  • Profilering i Norske Kadaverhunder skal oppfattes som en selvstendig, enhetlig og profesjonell organisasjon i rovdyrproblematikken.
 1. Delmål: Få alle til å benytte NKHs profileringsprogram.
 2. Delmål: Utarbeide medie- og informasjonsstrategier.
 3. Delmål: Opparbeide et bildearkiv
  • Rekruttering i Norske Kadaverhunder ønsker en fortsatt god medlemsvekst og har som mål å få flere medlemmer som ønsker å være en ressurs for beitenæringa.
 4. Delmål: Ha et lokalt tilpasset apparat for å håndtere nye medlemmer.
 5. Delmål: Arbeide for å ha tilstrekkelig dekning av ekvipasjer i rovdyrutsatte områder.
 6. Delmål: Styrke andelen av medlemmer med beitefaglig kompetanse.
 7. Delmål: Rekruttere ressurspersoner til verv i alle ledd i organisasjonen.
  • Organisasjonssamarbeid ved å befeste samarbeidet innad i alle ledd i egen organisasjon, og styrke samarbeidet med andre organisasjoner.
  • Delmål: Styrke egen organisasjon med å ha arbeidende styre hvor arbeidsoppgaver er fordelt
  • Delmål: Styrke egen organisasjon ved å legge til rette for etablering av fylkeskontakt og lokale lag
  • Delmål: Styrke samarbeid og informasjonsflyt mellom alle nivå i organisasjonen.
  • Delmål: Styrke samarbeid innenfor relevante organisasjoner.
  • Delmål: Styrke samarbeid mellom NKH og fylkesmenn i rovdyrutsatte områder
  • Delmål: Styrke samarbeid med alle (aktuelle) nasjonale faglag

Innmeldt sak nr 2

Fra Trine Rudstaden

VALG

Valgkomiteen skal bestå av 3 personer hvor det skal tilstrebes at representantene i valgkomiteen er fordelt på ulike fylker.

Det velges ett medlem i valgkomiteen hvert år med en periode på 3 år. Leder av valgkomiteen er personen som har sittet lengst. (er i sin tredje periode)

Det er ønskelig, men ikke påkrevet, at valgkomiteen leverer sin innstilling til styret før årsmøtet avholdes.

Forslag på kandidater til styreverv i NKH skal være valgkomiteen skriftlig i hende minst 14 dager før årsmøtet. Kandidater som foreslås skal være forespurt og sagt ja.

Muntlige forslag og kandidater som ikke er forespurt kan avvises av valgkomiteen.

Det er ikke tillatt med benkeforslag på årsmøtet.

Leder av valgkomiteen legger frem sin innstilling til årsmøtet, sammen med innkomne forslag.

Er det flere kandidater til et verv avholdes skriftlig avstemming.

Innmeldt sak nr 3

Fra styret i NKH

Vedtektsendring, forslag

Paragraf Lokallag

Lokallag som opprettes, hører til NKH juridisk, og skal følge NKH sine vedtekter.

Årsmelding, regnskap og budsjett skal godkjennes av årsmøte i NKH. Dette vil si at årsmøte i lokallag må avholdes 3 uker før årsmøte i hovedlaget.

Budsjett gir grunnlag for å søke lokallaget om støtte/tilskudd. Det gis kun støtte/tilskudd til aktivitetsfremmende og sosiale tiltak.

Kr 50,- av medlemskontigent for et medlem tilhørende lokallaget, går tilbake til lokallaget. Resterende beholdes av NKH.

Innmeldt sak nr 4

Fra Nils Steinvik

Justering av økonomiplanen

Bakgrunn

Dagens økonomiske kompensasjon er beskrevet i NKHs økonomiplan hvor NKHs leder og Nestleder tilkommer en årlig godtgjøring på kr 25 000. Denne godtgjøringen utbetales 1 gang pr år etter at styret har mottatt og godkjent aktivitetsrapportene. 

Innbakt i dette beløpet på kr 25000 ligger det en klausul om at de første 10 møtegodtgjøringen (kr 1600) skal inngå.

Forslag

Det foreslåes for årsmøtet i NKH å endre denne praksis slik at utbetaling av møtegodtgjøring gjøres uavhengig av godgjøringen på kr 25000 slik at møtegodtgjørelse utbetales fra 1.møte

Nils Steinvik

Innmeldt sak nr 5

Fra styret i NKH

Prioriterte aktiviteter i 2019

 

Kurs

Hva

Hvordan

Økt antall grunnkurs

Økt profilering, møtedeltagelse, personlig kontakt

Vedlikeholdssamlinger

Økt profilering, møtedeltagelse, personlig kontakt

Beredskapskurs

Økt profilering, møtedeltagelse, personlig kontakt

GPS kurs

Økt profilering, møtedeltagelse, personlig kontakt

   

Forskning

Hva

Hvordan

Bruk av radiobjeller på lam

Videreføring av prosjektene i Sør Aurdal og I Fron

Styrearbeid

Hva

Hvordan

Videreutvikle og opprettholde kontakt med aktuelle samarbeidspartnere

Fortsette/opprettholde møte/personlig kontakt

Stand på jakt og fiskedagene

Etablere kontakt med aktuelle bedrifter/sponsorer

Oppdatere NKHś hjemmeside

Kontinuerlig oppfølging

Videreutvikle fagavdelingen

Engasjere/Utvide med flere medlemmer

Opprette distriktskontakter/ lokale lag

Kontinuerlig oppfølging

Etablere samarbeid med Garmin

Direkte kontakt nasjonalt/Danmark

Inntektskilder

Etablere kontakt med bedrifter/utstyrsleverandører/Annonser, Reklame for hundemat etc. GPS/Felleskjøpet

Styreverv

Alle funksjoner besatt samt varamedlemmer deltar på alle skype styremøter

Etablert kontakt med alle fylkesvise faglag i rovdyrutsatte områder

Kontinuerlig oppfølging, personlig kontakt, deltagelse på lokale samlinger/møter

Etablert kontakt/samarbeid med utmarksrådet i Norsk sau og geit

Direkte kontakt

Støtte lokale initiativ ved etablering av lokale lag

Etablere god kommunikasjon med aktuelle områder

Innmeldt sak nr 6

Fra Camilla Anett Akslen

Valgkomite: 

Valgkomite bestående av 3 representanter, hvor vervene sitter 1 år av gangen. 

Forslag innsendes valgkomiteen senest 3 uker før årsmøtet. 

Valgkomiteen melder inn sitt forslag til styrevervene innen samme dag som saker meldes årsmøtet, skal være styret i hende,  minimum 14 dager før årsmøtet. 

Alle forslag skal foreligge skriftelig. 

Det er lov med benkeforslag, om årsmøtet er delt/i overtall på innsigelser til valgkomiteens forslag. 

Innmeldt sak nr 7

Fra Camilla Anette Akslen

Endring av Statutter: 

Vedtektene til NKH gåes igjennom punkt for punkt, og bør utbedres. 

Her er flere punkt som sier imot hverandre, og punkter som bør formuleres mer spesifikt og tydelig. 

Jeg ønsker her å henvise til lovmal for organisasjoner, da NKHs statutter er mangelfulle på flere områder. 

 

 

Norske Kadaverhunder

Lørdag 23.mars kl 1500

Quality hotel Olavsgård, Skjetten

Saksliste:
Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
Sak 2 Godkjenning av innkalling.
Sak 3 Årsmelding
Sak 5 Regnskap, budsjett og fastsetting av kontingent

 

3-årig økonomiplan for Norske Kadaverhunder

Dette er en plan som skal si noe om på hvilke områder styret bør jobbe aktivt for å opprettholde en sunn og fremtidsretta økonomi, i en 3 års-periode. Man kunne valgt å hatt en lengre periode, men det er vurdert som mest hensiktsmessig å ha en kortere periode for å gjøre planen mer reell.

Inntektssiden

Norske Kadaverhunder (NKH) har 3 vesentlige inntektskilder:

 • Kurs/Godkjenningsprøve
 • Tilsyn
 • Beredskap

NKH baserer driften og inntekten sin på å avholde kurs. Noen av disse kursene støttes av FKT-middel fra fylkene det avholdes kurs i. Kurs vi har er kadaversøkskurs, beredskapskurs, beitelagskurs og GPS-kurs, samt vedlikeholdssamlinger.

Kurs er basisinntekten for den grunnleggende driften og det bør jobbes aktivt med å avholde flere kurs i hele landet.

Det mottas også FKT-middel til administrative utgifter fra noen fylker. For 2017 er det budsjettert med kr 90000,-. i 2016 mottok vi kr 40000,-.

Det bør jobbes aktivt mot alle fylker som er belastet av rovdyr å få disse til å være med å støtte NKH sitt arbeid, både med støtte til kurs og adm.utgifter.

Det må i denne 3-års periode jobbes målrettet mot Direktoratet for å skaffe alternative inntektskilder. Det er sendt inn søknad om støtte på kr 200.000,- pr år, og i denne økonomiplan er dette tatt inn som en forutsetning, selv om det pr dags dato ikke er mottatt noe svar på denne søknad.

Det er også ønskelig at mer av inntekten skal komme gjennom beredskap. Dette vil si at NKH bør ta mer ansvar for organisering og gjennomføring av søk/tilsyn gjennom organisasjonen, som i en akutt beredskapssituasjon. Dette vil medføre noe mer administrativt arbeid, da NKH blant annet må betale ekvipasjene. Med dette, vil det være påkrevd en økning av takstene for å dekke inn administrativt  merarbeid.

Inntekter

2018

2019

2020

Støtte/tilskudd DIR

200000

200000

200000

Kurs, overskudd

70000

90000

100000

Tilsyn/beredskap

10000

15000

25000

Kontingent

20000

23000

25000

Fylke/FKT

100000

100000

100000

Sum

400000

428000

450000

I tillegg til disse har NKH inntekt på kontigent. Medlemskontingenten er kr 250,- pr. år. Det vil være naturlig å ha en moderat økning på denne over 3 kommende år, uten at det vil få store utslag økonomisk på inntektssiden.

 

 

Utgifter

Utgiftene vil måtte tilpasses fremtidige inntekter og derfor vil denne økonomiplanen måtte revideres ved endringer av inntektene.

Utgiftene i NKH er fordelt på få poster, og tre poster utgjør det meste av utgiftene.

Adm/hjemmeside er en post som dekker møtegodtgjørelse og kjøring til disse, samt utgifter til konsulenthjelp med hjemmeside. Her må utgiftene til hjemmeside ses grundig på da den posten står for over 30000,- i 2017. Styret må redusere denne utgiften i denne treårsperioden.

Denne posten vil også få en økning i 2018 på 50000,- i honorar til leder og nestleder. Dette skal betales ut en gang i året mot regning. Her må arbeidsoppgaver beskrives og være utført før utbetaling. Se egen instruks for leder/nestleder.

Instruktørsamlinger :

Dette er en samling, som fra starten av NKH, var en styresamling og instruktørtreff. Her har instruktørene lønn som instruktører samt dekket reise og opphold. Her må styret se på om det er nødvendig/ønskelig med lønn. Styret må også se på hyppigheten og nødvendigheten av denne samlingen.

Årsmøte:

NKH sitt øverste organ og viktig at det jobbes med å få medlemmer til å møte her. Styret pålegges i perioden å se på utgiftene, og om det er nødvendig/muligheter for innsparinger.

Her må det ses på om det skal skje moderate økninger i perioden hvis økonomien tillater det. Styret må også se på bruken av diettordningen og komme med forslag om ev endringer.

Satser

Sats 2017

2018

2019

2020

Honorar leder

25000

25000

25000

Honorar nestleder

25000

25000

25000

instruktørlønn

2000,- pr dag

uendret

uendret

uendret

Instruktør elev

Praktisk del

1000, pr dag

uendret

uendret

uendret

møtegodtgjørelse

1600,- pr dag

uendret

uendret

uendret

Diett

600, pr dag

Uendret

uendret

uendret

Tlf/skype møte

250,- pr møte

uendret

uendret

uendret

Kjøregodtgjørelse

Statens satser

uendret

uendret

uendret

Totaloversikt

Det er viktig å påpeke at tallene i totaloversikten nedenfor er noe usikre, spesielt Støtte/tilskudd MDIR, da denne posten ikke er bekreftet og derfor bør utgiftssiden være nøktern.

Budsjett

2018

2019

2020

Inntekter

Støtte/tilskudd MDIR

200000

200000

200000

Kurs, overskudd

70000

90000

100000

Tilsyn/beredskap

10000

15000

25000

Kontingent

20000

23000

25000

Fylke/FKT

100000

100000

100000

Sum Inntekter

400000

428000

450000

Utgifter

ADM/hjemmeside

100000

100000

100000

Årsmøte

30000

30000

30000

Andre møteutg

40000

50000

50000

Instruktørsamling

20000

20000

20000

Regnskap

20000

20000

20000

Sum Utgifter

210000

220000

220000

Resultat

190000

208000

230000

Referat fra årsmøte

Møtt: Nils Steinvik, Jonny Mathisen, Morten Steinsrud, Camilla Jensen, Camilla Anett Akslen, Trine Rudstaden

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Norske Kadaverhunder

24.februar kl 1200

Quality hotel Olavsgård, Skjetten

Saksliste:

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Møteleder Nils, Referent Jonny, Protokollunderskriverer alle

Sak 2 Godkjenning av innkalling. Godkjent

Sak 3 Årsmelding

Årsmelding vedtatt med 3 tallrettelser, dette er rettet i vedlagte årsmelding. Eksterne møter skal med i årsmelding fra 2018. Styres forslag til aktiviteter godkjennes. Beitelagskurs tas opp til revidering. Under punktet forsking skal Radiobjelleprosjektet i Sør Aurdal inn. 

 

Sak 4 Regnskap, budsjett og fastsetting av kontingent

Regnskap, budsjett vedtatt. Kontingent blir for 2019 satt til 300,-

Forenklet regnskap og budsjett lagt ved.

Sak 6 Valg

Leder Nils Steinvik ikke på valg

Nestleder/styremedlem 1 Jonny Mathisen 2år

Styremedlem 2 Camilla Anett Akslen 2 år

Styremedlem 3 Morten Steinsrud 1 år

Styremedlem 4 Camilla Jensen ikke på valg

Varamedlem 1 Janne Drevik 1 år

Varamedlem 2 Hanne Marthe Sørøy 1 år

Valgkomite Trine Rudstaden 2 år, Det presenteres en fulltallig komite på tre stykker for styret før 1 april dd. Ansvarlig Trine

Sak 7 Innmeldte saker

Innmeldte saker til årsmøtet 2018

 1. Utarbeidelse av strategisk plan 2019 – 2023

Forslag til vedtak:

Styret i NKH pålegges å utarbeide en Strategisk plan for perioden 2019 – 2023. Strategiplan for perioden 2019 – 2023” skal være et verktøy for å strukturere arbeidet i organisasjonen

Planen skal inneholde følgende emner

 1. Visjon
 2. Hovedmål for perioden fram til 31. desember 2023
 3. Satsningsområder

3.1 Kompetanse / kvalitet

3.2 Økonomi

3.3 Profilering

3.4 Rekruttering

3.5 Organisasjonssamarbeid

                                          Vedtatt

 1. Ny organisasjonsstruktur

              Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar ny organisasjonsstruktur

Styreleder

Overordnet ansvar

Styreledelse/styremøter/årsmøte

Kontakt Direktorat med hovedvekt

på fremtidig økonomi.

FKT, holde kontakt med fylker,

Beitelag, NSG osv.

Kontaktperson media

Styreleder har honorar

Styremedlem1/nestleder

Kasserer/økonomiansvarlig

Forberedelser, planlegging og

Gjennomføring kurs.

Hovedansvar vakt.

Beredskapsplaner

Nestleder har honorar

Styremedlem 2

Sekretær

Arkivansvarlig

Pressemeldinger

Styremedlem3

Ansvar for instrukser

Ansvarlig fagavd

Økonomiplan i samarbeid med nestleder

Styremedlem4

Ansvar web, salg.

Markedsføring

Nettbutikk

Vedtatt

 1. Økonomiplan

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar fremlagte økonomiplan

Vedtatt med 5 for og en blank, økonomiplan legges ut

 1. Ny ekstern webdesigner:

Hensikt: Styret i NKH er av den oppfatning at eksisterende leverandør ikke tilfredsstiller de behov som NKH som organisasjon har. Dette gjelder spesielt hurtighet ved oppdatering, mulighet til å utføre rettelser selv etc. Styret i NKH har gjentatte ganger anmodet om dette men fått negative svar. Ved opprettelse av nettbutikk så har styret fått brakt på det rene at eksisterende WEB plattform er lite egnet for denne type tjeneste.

Forslag til vedtak:

Styret i NKH gis fullmakt til å ta kontakt med andre WEB leverandører i den hensikt å få en bedre og raskere oppdatering av websiden. Det gis en økonomisk begrensning som engangsinvestering på kr 50 000.

Vedtatt

 

 

 1. Vedtektsendring

Følgende forslag legges til grunn for vedtektsendring

Vedtekter:

NORSKE KADAVERHUNDER

 • 1. Foreningens navn er Norske kadaverhunder stiftet 01.10.2011
 • 2. Formål: Kvalitetssikre utdanningen og godkjenning av ekvipasjer til å finne husdyrkadaver.
 • 3. Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.
 • 4. Medlemmer er godkjente ekvipasjer.
 • 5. Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.
 • 6. Kontingenten fastsettes av årsmøte. Medlemmer som skylder kontingent for mer en et år har ikke stemmerett eller andre rettigheter i foreningen. Den er nå sett til kr 200,-
 • 7. Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter. Dette skal da fremgå i regnskapet.
 • 8. Årsmøte.

Adressen til foreningen følger den valgte leder:

Årsmøte som holdes innen hvert år innen april, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøte innkalles av styret minst 14 dager før, direkte til medlemmer og/eller kunngjøring i egnet presse. Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til styret minst en uke før årsmøte.

Alle medlemmer har adgang til årsmøte, alle har en stemme og kan ikke overføres ved fullmakt.

 • 9. Årsmøte ledes av valgt dirigent.
 • 10. Stemmegivning på årsmøte.

Med mindre noe annet er bestemt gjelder alminnelig flertall, blanke stemmer teller ikke.

Ved valg skal det ved stemmelikhet være omvalg, ved stemmelikhet ved omvalg kreves ekstra årsmøte for å velge en person.

 • 11. Årsmøte skal:

- Behandle foreningens årsmelding

- Behandle foreningens regnskap i revidert stand

- Behandle innkomne forslag

- Fastsette kontingent

- Vedta foreningens budsjett

- Velge leder og sekretær, eller kasserer og styremedlem annet hvert år, se §8

- Velge revisor og dennes stedfortreder.

 • 12. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller minst en tredjedel av medlemmene krever det.
 • 13. Foreningen styres av et styre på maks 5 personer og er foreningens høyeste myndighet i mellom årsmøtene.

Styret skal gjennomføre vedtak årsmøte har vedtatt og styre etter de vedtekter som gjelder.

 • 14 Vedtekter kan bare endres på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte og krever 2/3 flertall.
 • 15 oppløsning av foreningen kan bare behandles av årsmøte, blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. Denne § kan ikke endres.

Forslag til endringer:

 • 4. Medlemmer er godkjente ekvipasjer

Endringsforslag:

Medlemmer er de som har betalt medlemskontingent

 • 6. Kontingenten fastsettes av årsmøte. Medlemmer som skylder kontingent for mer en et år har ikke stemmerett eller andre rettigheter i foreningen. Den er nå sett til kr 200,

Endringsforslag: Kontingenten fastsettes av årsmøte. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn et år har ikke stemmerett eller andre rettigheter i foreningen.

 • 8 legges til ny setning: «Innkomne forslag og årsmelding legges ut en uke før årsmøte.»

 

 • 11 sitat:

«Velge leder og sekretær, eller kasserer og styremedlem annet hvert år, se §8»

Endringsforslag

Ved organisasjons endring så endres § 11 til følgende: Velge styremedlem 1, 2 og 3 det ene året, leder og styremedlem 4 det andre året.

 

Forslag til vedtak:

Årsmøter vedtar og godkjenner fremlagte endringer i vedtektene

Vedtatt, § 8 kom som forslag på årsmøte og ble vedtatt

-------------------------------                  --------------------------------                               -----------------------------------

Trine Rudstaden                                 Camilla Jensen                                                Camilla Anett Akslen

--------------------------------               ----------------------------------                             ------------------------------------

Morten Steinsrud                              Nils Steinvik                                                      Jonny Mathisen