Tilstede: Morten Steinsrud (MS), Jonny Mathisen (JM), Camilla Anett Akslen (CAA)  , Sølvi Hegsbro (SH) og Nils Steinvik (NS)

Fraværende Camilla Jensen og Laila Hoff

Styremøtet ble gjennomført som videokonferanse på Facetime

Saker:

 • Økonomiplan, (JM)
  • Økonomiplanen ble fremlagt, justeringer er påført med rød skrift (se vedlegg)
  • Det er strekt ønskelig med bedring av økonomien i NKH. Slik dagens situasjon er så er det lite forutsigbarhet og en oppnår redusert effekt da økonomien setter store begrensninger for ekstern aktivitet. Dette har den effekt at admutgifter/lønn til leder og nestleder må vurderes. Styret besluttet at det ikke skal innføres endringer for 2020, men vurdere dette for 2021.
  • Da nasjonale styrende organer har besluttet at det skal være både rovvilt og beitedyr innenfor landets grenser så finner styret i NKH riktig at det også legges til rette for en forsvarlig og forvaltning og derav en forebyggende og konfliktreduserende effekt. For å kunne oppnå dette så er bruken av kadaversøkende hunder ett av flere tiltak.
  • MS har vært i kontakt med stortingspolitikere for å tilrettelegge muligheter for fast sentral økonomisk støtte til drift og vedlikehold av NKH som organisasjon. Dagens ordning med inntektskilder fra overskudd på kurs/godkjenninger, prosjekter og medlemskontingent gir NKH som organisasjon svært begrensede utviklingsmuligheter.
   • Vedtak:
    • Styret (NS) vil be om møte (1) med SP politiker Marit Knutsdatter Strand (stortingsrepresentant for Senterpartiet) i den hensikt å kunne:
    • Orientere om NKH
    • Kartlegge muligheten for fast økonomisk tildeling gjennom statsbudsjettet.
    • Styret (NS) vil be om møte (2) med Nærings og Landbruksdepartementet i Stortinget med Geir Pollestad og Geir Iversen i den hensikt å
    • Orientere om NKH
    • Effekten (forebyggende og konfliktdempende) med bruk av kadaversøkshund
    • Styret (NS) vil be om møte (3) med Stortingsbenken for Oppland i den samme hensikt som beskrevet ovenfor. Dette møtet foreslåes gjennomført snarest mulig (februar). Kontaktperson Rigmor Åserud kopi til Marit K Strand.
    • En mulig samarbeidspartner for å kunne oppnå ønsket effekt kan være NSGs utmarksråd.
    • Styret (NS) vil ta kontakt med Aud Hove (leder i Rovviltnemda Oppland) i den hensikt å søke økonomisk støtte for å kunne gjennomføre langtidsplanlegging.
    • Ad oppfølgingsmøte med direktoratet for klima og miljø så gis dette pt pri 2 og vil bli gjennomført senere
    • NKH bør fortsette å «dukke opp» i diverse fora.

Strategiplan (CAA)

  • Vedtak:
   • Noen små justeringer på ordlyd dvs at ord som rovdyrutsatte områder er byttet ut med beiteområder. Rettelsen vil bli gjennomført samt dokumentet vil bli lagret lett tilgjengelig under fanen «filer» på Facebook og på egnet plass på hjemmesiden etter justert forside (CAA).

Årsmøte 2021

  • Vedtak
   • Endring av dato til lørdag 6.mars kl 1500
   • Årsmøtet planlegges gjennomført med personlig fremmøte – sted Gardermoen området. NS bestiller møterom med overnatting. Det planlegges alternativ gjennomføring med bruk av Teams (JM). Påmelding kreves.
   • Det vil i tilknytning til årsmøtet bli gjennomført arbeidsmøte for fagavdelingen (MS) Egen plan for dette utarbeides og fremsendes av MS

FKT midler     

  • Vedtak:
   • Med erfaring fra 2020 så vil styret fremsende søknad om dekning av beredskapstelefon og beredskap pålydende kr 20 000 til følgende fylker (NS)
    • Troms/Finnmark
    • Nordland
    • Trøndelag/Møre og Romsdal
    • Innlandet
    • Agder
    • NKH vil søke å arrangere kurs/godkjenningsprøver i Troms/Finnmark og i Hedmark (Elverum omr) (NS)
    • søknad pålydende kr 150 000 vil bli fremsendt til Troms/Finnmark
    • søknad pålydende kr 40 000 vil bli fremsendt til Innlandet/Hedmark

Salg av artikler

    • CAA orienterte om utfordringene med leveringstid og kvalitet på jakke og lue. JM tar følger opp og tar kontakt med leverandør.

Hjemmesiden:

  • Vedtak: (NS)
    • Referat fra siste styremøter må legges ut (NS)
    • Vedtatte endringer på forsiden er ikke gjennomført (NS)
    • Hjemmesiden bør endres slik at den når den lesegruppe som man ønsker. Dette kan innebære bla NIBIO rapport, søksrapporter etc blir lettere tilgjengelig.

Neste styremøte 17.feb kl 2000

Nils S

Tilstede Nils Steinvik, Jonny Mathisen og Morten Steinsrud

Meldt fravær: Camilla Akslen, Camilla Jensen, Laila Hoff og Sølvi Hegsbro

Styremøtet ble gjennomføres som videokonferanse på FB – («Messenger»)

Saker:

Følgende arbeidsoppgaver var tildelt, resultatene ble fremlagt på møtet

 • Aktivisering av valgkomite (NS)
  • Leder for valgkomiteen Beate Ryen har mottatt og forstått oppdraget.
  • Årsmøtet planlegges gjennomført på Gardermoen området den 6.mars
 • Oppgaver pålagt fagavdelingen (se aktivitetsplan ref siste styremøte) MS
  • Fagavdelingen har hatt epost utveksling med div innspill og diskusjoner, spesielt rundt dette med kurs.
  • Styret mener at de innspill/tanker har fremsendt til styremøtet er meget gode og danner ett godt grunnlag for videre arbeid. 
   • Vedtak: Styret ber om at fagavdelingen fortsetter det gode arbeid, spesielt så synes tanker rundt det med å innføre «introkurs» og rekruttering å være interessante.
  • Økonomiplan, (JM) herunder status vedr ekstern økonomisk støtte)
   • Eksisterende økonomiplan ble gjennomgått og diskutert, her er det forslag til noen justeringer bla så er tilskudd fra Direktoratet fjernet og erstattet med støtte fra landbruksdepartementet. Det ble også diskutert forhold utgiftsdekning/lønn ift vesentlig merbelastning for enkelte styremedlemmer ifbm prosjekt/beredskap etc
    • Vedtak: Økonomiplanen følges opp på neste styremøte, endringer i planen merkes slik at det er enkelt å lese endringene
   • Strategiplan(CAA, CJ med støtte fra NS)
    • Vedtak: Taes opp på neste styremøte
   • Evt:
    • Økonomisk støtte fra landbruksdepartementet
     • MS orienterte om saken. Kontakt etablert saken følges opp på neste styremøte
    • Neste styremøte torsdag 7.jan kl 2000

Nils S

Referent

Tilstede

Nils S, Jonny M, Morten S, Laila H, Sølvi H

Meldt forfall: Camilla AA, Camilla J

Referat

 • Innkommen post (NS)
  • Gjennomgått, ingen spesielle kommentarer
 • Oppfølging fra forrige møte:
 • Status aktivitetsplan 2020 (se oppdatert vedlegg),
 • Status kurs og godkjenninger(JM)
  • Alle kurs og godkjenninger er gjennomført, mangler å bestille/sende ut godkjenningskort
 • Fagavdelingen (MS)
  • Oppfølging fra forrige møte (se oppdatert aktivitetsplan)
 • Økonomi: (JM)
 • Status se oppdatert aktivitetsplan. Resultat så langt er at økonomien er under kontroll. Ønsket aktiviteten med kontakt og informasjon utover kurs/godkjenninger etc er redusert grunnet liten tilgang av økonomiske ressurser.

Nettsalg (CAA

 • Intet å rapportere

Valgkomite

 • Aktivisering: Nils S sender ut skriv til alle i valgkomiteen
 • Årsmøte 2021
  • Planlegges gjennomført som tidligere. Tidspunkt helga 6-7 mars

Facebook.

Det foreligger NKH info på 2 FB sider, en åpen og en lukket, begge sidene inneholder nesten samme informasjon Det ble diskutert rasjonale rundt dette.  Saken taes opp på neste styremøte for endelig avgjørelse

Neste styremøte

Tirsdag 8 des kl 2000 (gjennomføres som videokonferanse på teams)

Saker:

Følgende arbeidsoppgaver tildeles, resultat fremlegges på styremøte 8.des

 • Aktivisering av valgkomite (NS)
 • Oppgaver pålagt fagavdelingen (se aktivitetsplan) MS
 • Økonomiplan, (JM) herunder status vedr ekstern økonomisk støtte
 • Strategiplan(CAA, CJ med støtte fra NS)

Nils S

referent

 • Innkommen post (NS)
  • Referat fra kurs og godkjenninger gjennomgått, ingen merknader
  • Faktura fra Rubic og Web ansv mottatt, ingen merknader
 • Oppfølging fra forrige møte:
 • Status aktivitetsplan 2020 (se oppdatert vedlegg),
 • Videoprosjekt NKH(MS).
  • Veldig bra produkt, tekst legges til
  • Presentasjonsvideoen legge ut på Youtube (MS) og på FB/Hjemmeside (NS)
 • Samarbeid med NSG Utmarksråd, Telespor og Findmy i prossess.
 • Status kurs og godkjenninger
  • Alle innmeldte kurs og godkjenninger er gjennomført på en god måte
 • Fagavdelingen (MS)
 • Oppfølging fra forrige møte:
  • Prosjekter – I prossess
 • Økonomi: (JM)
 • StatusNettsalg (CAA) Intet nytt å rapportere

Nils S 

Referent

Tilstede:

Nils Steinvik (NS) Sølvi Hegsbro (SH), Laila Hoff (LH), Jonny Mathisen (JM)

 • Innkommen post (NS)
  • Søknader om vedlikeholdssamlinger, kurs og godkjenninnger (lagt ut på kalender)
  • Rapporter fra kurs, godkjenninger og samlinger (lagt ut på kalender)
  • Endringer av adresser til medlemmer. (Registrert på medlemsoversikten)

 Oppfølging fra forrige møte:

Tilstede Nils Steinvik (NS), Jonny Mathisen (JM), Morten Steinsrud (MS) Sølvi Hegsbro (SH) og Laila Hoff (LH)

Meldt fravær Camilla Anett Akslen (CAA)  og Camilla Jensen (CJ)

Kurs    
Hva Hvordan Ansvarlig Kommentar
Økt antall grunnkurs Økt profilering, møtedeltagelse, personlig kontakt Alle Felles mail (fagavdeling) Beitelag, landbrukskontor, lokal sau og geit. Frist 1.april
Vedlikeholdssamlinger Økt profilering, møtedeltagelse, personlig kontakt Alle Felles mail (fagavdeling) Beitelag, landbrukskontor, lokal sau og geit. Frist 1.april
Beredskapskurs Økt profilering, møtedeltagelse, personlig kontakt Alle Felles mail (fagavdeling) Beitelag, landbrukskontor, lokal sau og geit. Frist 1.april
GPS kurs Økt profilering, møtedeltagelse, personlig kontakt Alle Felles mail (fagavdeling) Beitelag, landbrukskontor, lokal sau og geit. Frist 1.april. Andre brukere?
Elektronisk overvåkning Innføring på kurs (hvilke vurderes) Fagavd Utdanning av instr, samarb med Findmy, telespor. Sponsorstøtte Find my, Telespor
Beitelagskurs Vurderes endret Fagavd Nytt navn - innhold?
Introkurs kadaversøk   Fagvd med støtte av JM Kostnad kurs
Forskning    
Hva Hvordan    
Bruk av radiobjeller på lam Videreføring av prosjektene i Øyer og Sør Aurdal JM/MS  
Nytt prosjekt på Lesja JM  
Styrearbeid    
Hva Hvordan    
Videreutvikle og opprettholde kontakt med aktuelle samarbeidspartnere  Fortsette/opprettholde møte/personlig kontakt Alle Møter i nærområdet, beitelag, kommune, lokale bondelag, småbrukerlaget
Etablere kontakt med aktuelle bedrifter/sponsorer NS Findmy, telespor (JM), felleskjøpet(NS) XXL?
Oppdatere NKHś hjemmeside Kontinuerlig oppfølging NS  
Videreutvikle fagavdelingen Engasjere/Utvide med flere medlemmer MS  
Inntektskilder Etablere kontakt med bedrifter/utstyrsleverandører/Annonser, Reklame for hundemat etc. GPS/Felleskjøpet, FKT NS/JM/CAA  
Styreverv Alle funksjoner besatt samt varamedlemmer deltar på alle skype styremøter    
Etablert kontakt med alle fylkesvise faglag i beiteområder Kontinuerlig oppfølging, personlig kontakt, deltagelse på lokale samlinger/møter    
Etablert kontakt/samarbeid med utmarksrådet i Norsk sau og geit Direkte kontakt NS/JM  
Opprette distriktskontakter, støtte lokale initiativ ved etablering av lokale lag/lokal koordinator Etablere god kommunikasjon med aktuelle områder Alle Etablering av treningslag?
Profilering Utarbeide plan for visning av video.    
Økonomi  
Oppfølging av årsmøtevedtak Oppdatering på alle styremøter Alle  

 

Referat fra styremøte 1, ved Gardermoen 01.mars 2020

Tilstede;  

Nils Stenvik (NS), Morten Steinsrud (MS), Jonny Mathisen(JM), Camilla Jensen(CJ) og Camilla Akslen(CA)

 Fraværende; 

Laila Hoff, Sølvi Hegsbro

 • Fra styret, Prioriterte aktiviteter 2020, ble ikke lagt frem ved årsmøtet. Styret velger å forholde seg til de oppsatte punkter, og arbeide for disse.
 • Stillingsinstruks for styremedlemmer i Nkh;

              o Styret forholder seg til denne slik den står.

              o MS er styrets representant i fagavdelingen

 • Prioriterte aktiviteter 2020;

o Styret ønsker å fordele ansvar på hvert av områdene

o Se oppdatert skriv (vedlegg) 

 • Profilering;

o Alle bidrar. Fagavd sender felles mail, beitelag, landbrukskontor, lokal sau & geit. Dette sendes ut før sesongen, frist 01.april 2020. 

o Utarbeide en plan for visning av video(Fagavd) 

 • Elektronisk overvåking: Innføring på kur(Fagavd/JM)

o Utdanning av instruktører, samarbeid med findmy telespor

 • Introkurs kadaversøk: Vurderes innført. Kostnad?
 • Beitelagskurs: Vurderes endret – Nytt navn og innhold
 • Forskning: Videreføring av prosjekter i Øyer og Sør Aurdal (JM/MS), Nytt prosjekt i Lesja (JM/MS)
 • Styrearbeid:
 • Se endringer i vedlegg.
 • Etablere samarbeid med Garmin – Strykes
 • o ‘’Etablert kontakt med alle fylkesvise faglag i rovdyrutsatte områder’’ – endre tekst rovdyrutsatt til beiteområder.
 • Økonomi: Settes inn som eget fane i ,,Prioriterte aktiviteter 2020’’
 • Oppfølging av årsmøtevedtak – oppdatering på alle styremøter
 • Kadaverhund video: MS har tatt en gjennomgang på målgruppe, lagt frem framdriftsplan. Mål med video: Rekruttering.

Referent; Camilla Akslen, 01.03.20

Tilstede

Nils Steinvik(NS), Jonny Mathisen (JM), Morten, Steinsrud (MS) og Camilla Anett Akslen (CAA), Meldt forfall Camilla Jensen (CJ) og varamedlemmer Sølvi Hegsbro og Renate Strand Hæg

Slutninger/vedtak er skrevet i kursiv tekst

 • Innkommen post (NS)

All innkommen post gjennomgått, ingen kommentar

 • Oppfølging fra forrige møte:
 • Videoprosjekt NKH(MS)
  • Søknad sendes fylkesmannen i Innlandet ( NS)
  • Dreiebok utarbeides (MS)
  • kontakt med aktuell produsent (MS).
 • Oppdatering i Brønnøyregistret(JM)
  • Saken i prosess forventes å være løst til neste styremøte (JM)
 • Godkjenningskort (NS)
  • Sendt til alle godkjente ekvipasjer unntatt for ekvipasjer i Nordland, Mangler fortsatt levering på noen kort fra siste prøve i Nordland, sendes ut så snart som mulig (NS)
 • Søknader FKT 2020 (NS)
  • Sendes FM i Innlandet
   • Videoprosjekt
   • 3 vedlikeholdssamlinger
   • Organisasjonsutvikling
  • Sendes FM i Finnmark/Troms
   • Grunnkurs, godkjenningsprøver, vedlikeholdssamlinger
  • CAA følger opp i Møre og Romsdal
 • Nye saker:
 • Årsmøte 2020 (NS)
  • Årsmelding
   • Innspill fra
    • Det enkelte styremedlem
    • Fagavdelingen
     • Innspill må være styreleder i hende senest 1. feb (alle)
    • Regnskap
     • Fremsendes til regnskapsfirma så snart som mulig (JM)
    • Annonsering - offentligjøring
     • Iht NKHs vedtekter (NS)
    • Rapport fra lokalt lag
     • Levert senest 1 feb (NS)
    • Status valgkomite (CAA)
     • CAA følger opp
    • NKHs rolle i rovdyrproblematikken (NS)
     • NKHs rolle er tidligere definert.
     • Styret ønsker en mere aktiv profilering av NKH. Det fremlegges justeringer i strategiplanen på årsmøtet
    • Lokale treninger i NKH regi
     • NKH styret er positiv til lokale initiativ (NS følger opp saken)

Møtt: Sølvi, Camilla, Nils, Morten og Jonny

Nils ønsket Sølvi formelt velkommen.

 1. Innkommen post
 • Fått avslag fra innovasjon Norge med at dette var utenfor deres område.
 • NM i sauklypping, Varhaug i Rogaland, ble delt ut foldere da stand var for dyrt.
 • Invitasjon til nasjonal konferanse på Hamar i januar, Nils og Jonny er invitert som foredragsholdere i to forskjellige temaer. Her må vi benytte muligheten.
 • Instagramskonto er nå ok.
 • Roll ups, 3 stk kommet 1 til Nordland (Laila), 1 i Trøndelag (Tor og Per Morten) og 1 i Oppland (er hos Jonny) En stor takk til Nina Moe.