Tilstede: Morten Steinsrud (MS), Jonny Mathisen (JM), Camilla Anett Akslen (CAA)  , Sølvi Hegsbro (SH) og Nils Steinvik (NS)

Fraværende Camilla Jensen og Laila Hoff

Styremøtet ble gjennomført som videokonferanse på Facetime

Saker:

 • Økonomiplan, (JM)
  • Økonomiplanen ble fremlagt, justeringer er påført med rød skrift (se vedlegg)
  • Det er strekt ønskelig med bedring av økonomien i NKH. Slik dagens situasjon er så er det lite forutsigbarhet og en oppnår redusert effekt da økonomien setter store begrensninger for ekstern aktivitet. Dette har den effekt at admutgifter/lønn til leder og nestleder må vurderes. Styret besluttet at det ikke skal innføres endringer for 2020, men vurdere dette for 2021.
  • Da nasjonale styrende organer har besluttet at det skal være både rovvilt og beitedyr innenfor landets grenser så finner styret i NKH riktig at det også legges til rette for en forsvarlig og forvaltning og derav en forebyggende og konfliktreduserende effekt. For å kunne oppnå dette så er bruken av kadaversøkende hunder ett av flere tiltak.
  • MS har vært i kontakt med stortingspolitikere for å tilrettelegge muligheter for fast sentral økonomisk støtte til drift og vedlikehold av NKH som organisasjon. Dagens ordning med inntektskilder fra overskudd på kurs/godkjenninger, prosjekter og medlemskontingent gir NKH som organisasjon svært begrensede utviklingsmuligheter.
   • Vedtak:
    • Styret (NS) vil be om møte (1) med SP politiker Marit Knutsdatter Strand (stortingsrepresentant for Senterpartiet) i den hensikt å kunne:
    • Orientere om NKH
    • Kartlegge muligheten for fast økonomisk tildeling gjennom statsbudsjettet.
    • Styret (NS) vil be om møte (2) med Nærings og Landbruksdepartementet i Stortinget med Geir Pollestad og Geir Iversen i den hensikt å
    • Orientere om NKH
    • Effekten (forebyggende og konfliktdempende) med bruk av kadaversøkshund
    • Styret (NS) vil be om møte (3) med Stortingsbenken for Oppland i den samme hensikt som beskrevet ovenfor. Dette møtet foreslåes gjennomført snarest mulig (februar). Kontaktperson Rigmor Åserud kopi til Marit K Strand.
    • En mulig samarbeidspartner for å kunne oppnå ønsket effekt kan være NSGs utmarksråd.
    • Styret (NS) vil ta kontakt med Aud Hove (leder i Rovviltnemda Oppland) i den hensikt å søke økonomisk støtte for å kunne gjennomføre langtidsplanlegging.
    • Ad oppfølgingsmøte med direktoratet for klima og miljø så gis dette pt pri 2 og vil bli gjennomført senere
    • NKH bør fortsette å «dukke opp» i diverse fora.

Strategiplan (CAA)

  • Vedtak:
   • Noen små justeringer på ordlyd dvs at ord som rovdyrutsatte områder er byttet ut med beiteområder. Rettelsen vil bli gjennomført samt dokumentet vil bli lagret lett tilgjengelig under fanen «filer» på Facebook og på egnet plass på hjemmesiden etter justert forside (CAA).

Årsmøte 2021

  • Vedtak
   • Endring av dato til lørdag 6.mars kl 1500
   • Årsmøtet planlegges gjennomført med personlig fremmøte – sted Gardermoen området. NS bestiller møterom med overnatting. Det planlegges alternativ gjennomføring med bruk av Teams (JM). Påmelding kreves.
   • Det vil i tilknytning til årsmøtet bli gjennomført arbeidsmøte for fagavdelingen (MS) Egen plan for dette utarbeides og fremsendes av MS

FKT midler     

  • Vedtak:
   • Med erfaring fra 2020 så vil styret fremsende søknad om dekning av beredskapstelefon og beredskap pålydende kr 20 000 til følgende fylker (NS)
    • Troms/Finnmark
    • Nordland
    • Trøndelag/Møre og Romsdal
    • Innlandet
    • Agder
    • NKH vil søke å arrangere kurs/godkjenningsprøver i Troms/Finnmark og i Hedmark (Elverum omr) (NS)
    • søknad pålydende kr 150 000 vil bli fremsendt til Troms/Finnmark
    • søknad pålydende kr 40 000 vil bli fremsendt til Innlandet/Hedmark

Salg av artikler

    • CAA orienterte om utfordringene med leveringstid og kvalitet på jakke og lue. JM tar følger opp og tar kontakt med leverandør.

Hjemmesiden:

  • Vedtak: (NS)
    • Referat fra siste styremøter må legges ut (NS)
    • Vedtatte endringer på forsiden er ikke gjennomført (NS)
    • Hjemmesiden bør endres slik at den når den lesegruppe som man ønsker. Dette kan innebære bla NIBIO rapport, søksrapporter etc blir lettere tilgjengelig.

Neste styremøte 17.feb kl 2000

Nils S