Nyeste artikler:

Det ble i perioden 20. mai til 12 juni  juni gjennomført grunnkurs kadaversøk Lesja. 

Det ble gjennomført 2 teorikvelder (forskjellige deltagere) hhv 20 og 26 mai, begge kvelder med svært motiverte deltagere. Totalt så deltok det 9 ekvipasjer både på teori- og praksis del "KNALLBRA" 

Etter en introduksjonsrundene ble det klart at det dette var en variert sammensetning av hunder og ekspertise . Hundene som deltok var av rasen Border Collie, Norsk Elghund grå og Jâmthund.

Det ble i helgen 5-7 juni gjennomført grunnkurs kadaversøk for Eide og Fræna hundeklubb, utenfor Molde. 

Fredag kveld gjennomførte vi med teoridelen for 5 svært motiverte hundeførere i klubbhuset til hundeklubben. 

Etter en introduksjonsrunde ble det klart at det dette var en variert sammensetning av hunder. Hundene som deltok var av rasen Norsk Buhund, Working Kelpie, Bouvier des flandres, Dansksvensk Gårdshund og Border Collie

Norske kadaverhunder (NKH) gjennomførte godkjenningsprøve i kadaversøk I Skjåk 28.mai 2020.

Det var påmeldt 2 deltagere.

Været under den godkjenningsprøven sol med varierende vind. Søksområdet var realistisk ift til de krav som stilles til en kadaversøksekvipasje, skog, bekker og myrområder.

Begge deltagerne Torstein Ytre og Kari Hånsnar besto godkjenningsprøven.

NKH gratulerer og ønsker lykke til med praktisk søk etter kadaver

Nils Steinvik

Tilstede Nils Steinvik (NS), Jonny Mathisen (JM), Morten Steinsrud (MS) Sølvi Hegsbro (SH) og Laila Hoff (LH)

Meldt fravær Camilla Anett Akslen (CAA)  og Camilla Jensen (CJ)

Kurs    
Hva Hvordan Ansvarlig Kommentar
Økt antall grunnkurs Økt profilering, møtedeltagelse, personlig kontakt Alle Felles mail (fagavdeling) Beitelag, landbrukskontor, lokal sau og geit. Frist 1.april
Vedlikeholdssamlinger Økt profilering, møtedeltagelse, personlig kontakt Alle Felles mail (fagavdeling) Beitelag, landbrukskontor, lokal sau og geit. Frist 1.april
Beredskapskurs Økt profilering, møtedeltagelse, personlig kontakt Alle Felles mail (fagavdeling) Beitelag, landbrukskontor, lokal sau og geit. Frist 1.april
GPS kurs Økt profilering, møtedeltagelse, personlig kontakt Alle Felles mail (fagavdeling) Beitelag, landbrukskontor, lokal sau og geit. Frist 1.april. Andre brukere?
Elektronisk overvåkning Innføring på kurs (hvilke vurderes) Fagavd Utdanning av instr, samarb med Findmy, telespor. Sponsorstøtte Find my, Telespor
Beitelagskurs Vurderes endret Fagavd Nytt navn - innhold?
Introkurs kadaversøk   Fagvd med støtte av JM Kostnad kurs
Forskning    
Hva Hvordan    
Bruk av radiobjeller på lam Videreføring av prosjektene i Øyer og Sør Aurdal JM/MS  
Nytt prosjekt på Lesja JM  
Styrearbeid    
Hva Hvordan    
Videreutvikle og opprettholde kontakt med aktuelle samarbeidspartnere  Fortsette/opprettholde møte/personlig kontakt Alle Møter i nærområdet, beitelag, kommune, lokale bondelag, småbrukerlaget
Etablere kontakt med aktuelle bedrifter/sponsorer NS Findmy, telespor (JM), felleskjøpet(NS) XXL?
Oppdatere NKHś hjemmeside Kontinuerlig oppfølging NS  
Videreutvikle fagavdelingen Engasjere/Utvide med flere medlemmer MS  
Inntektskilder Etablere kontakt med bedrifter/utstyrsleverandører/Annonser, Reklame for hundemat etc. GPS/Felleskjøpet, FKT NS/JM/CAA  
Styreverv Alle funksjoner besatt samt varamedlemmer deltar på alle skype styremøter    
Etablert kontakt med alle fylkesvise faglag i beiteområder Kontinuerlig oppfølging, personlig kontakt, deltagelse på lokale samlinger/møter    
Etablert kontakt/samarbeid med utmarksrådet i Norsk sau og geit Direkte kontakt NS/JM  
Opprette distriktskontakter, støtte lokale initiativ ved etablering av lokale lag/lokal koordinator Etablere god kommunikasjon med aktuelle områder Alle Etablering av treningslag?
Profilering Utarbeide plan for visning av video.    
Økonomi  
Oppfølging av årsmøtevedtak Oppdatering på alle styremøter Alle  

 

Referat fra styremøte 1, ved Gardermoen 01.mars 2020

Tilstede;  

Nils Stenvik (NS), Morten Steinsrud (MS), Jonny Mathisen(JM), Camilla Jensen(CJ) og Camilla Akslen(CA)

 Fraværende; 

Laila Hoff, Sølvi Hegsbro

 • Fra styret, Prioriterte aktiviteter 2020, ble ikke lagt frem ved årsmøtet. Styret velger å forholde seg til de oppsatte punkter, og arbeide for disse.
 • Stillingsinstruks for styremedlemmer i Nkh;

              o Styret forholder seg til denne slik den står.

              o MS er styrets representant i fagavdelingen

 • Prioriterte aktiviteter 2020;

o Styret ønsker å fordele ansvar på hvert av områdene

o Se oppdatert skriv (vedlegg) 

 • Profilering;

o Alle bidrar. Fagavd sender felles mail, beitelag, landbrukskontor, lokal sau & geit. Dette sendes ut før sesongen, frist 01.april 2020. 

o Utarbeide en plan for visning av video(Fagavd) 

 • Elektronisk overvåking: Innføring på kur(Fagavd/JM)

o Utdanning av instruktører, samarbeid med findmy telespor

 • Introkurs kadaversøk: Vurderes innført. Kostnad?
 • Beitelagskurs: Vurderes endret – Nytt navn og innhold
 • Forskning: Videreføring av prosjekter i Øyer og Sør Aurdal (JM/MS), Nytt prosjekt i Lesja (JM/MS)
 • Styrearbeid:
 • Se endringer i vedlegg.
 • Etablere samarbeid med Garmin – Strykes
 • o ‘’Etablert kontakt med alle fylkesvise faglag i rovdyrutsatte områder’’ – endre tekst rovdyrutsatt til beiteområder.
 • Økonomi: Settes inn som eget fane i ,,Prioriterte aktiviteter 2020’’
 • Oppfølging av årsmøtevedtak – oppdatering på alle styremøter
 • Kadaverhund video: MS har tatt en gjennomgang på målgruppe, lagt frem framdriftsplan. Mål med video: Rekruttering.

Referent; Camilla Akslen, 01.03.20