Nyeste artikler:

Norske kadaverhunder (NKH) gjennomførte godkjenningsprøve i kadaversøk I Skjåk 28.mai 2020.

Det var påmeldt 2 deltagere.

Været under den godkjenningsprøven sol med varierende vind. Søksområdet var realistisk ift til de krav som stilles til en kadaversøksekvipasje, skog, bekker og myrområder.

Begge deltagerne Torstein Ytre og Kari Hånsnar besto godkjenningsprøven.

NKH gratulerer og ønsker lykke til med praktisk søk etter kadaver

Nils Steinvik

Tilstede Nils Steinvik (NS), Jonny Mathisen (JM), Morten Steinsrud (MS) Sølvi Hegsbro (SH) og Laila Hoff (LH)

Meldt fravær Camilla Anett Akslen (CAA)  og Camilla Jensen (CJ)

Kurs    
Hva Hvordan Ansvarlig Kommentar
Økt antall grunnkurs Økt profilering, møtedeltagelse, personlig kontakt Alle Felles mail (fagavdeling) Beitelag, landbrukskontor, lokal sau og geit. Frist 1.april
Vedlikeholdssamlinger Økt profilering, møtedeltagelse, personlig kontakt Alle Felles mail (fagavdeling) Beitelag, landbrukskontor, lokal sau og geit. Frist 1.april
Beredskapskurs Økt profilering, møtedeltagelse, personlig kontakt Alle Felles mail (fagavdeling) Beitelag, landbrukskontor, lokal sau og geit. Frist 1.april
GPS kurs Økt profilering, møtedeltagelse, personlig kontakt Alle Felles mail (fagavdeling) Beitelag, landbrukskontor, lokal sau og geit. Frist 1.april. Andre brukere?
Elektronisk overvåkning Innføring på kurs (hvilke vurderes) Fagavd Utdanning av instr, samarb med Findmy, telespor. Sponsorstøtte Find my, Telespor
Beitelagskurs Vurderes endret Fagavd Nytt navn - innhold?
Introkurs kadaversøk   Fagvd med støtte av JM Kostnad kurs
Forskning    
Hva Hvordan    
Bruk av radiobjeller på lam Videreføring av prosjektene i Øyer og Sør Aurdal JM/MS  
Nytt prosjekt på Lesja JM  
Styrearbeid    
Hva Hvordan    
Videreutvikle og opprettholde kontakt med aktuelle samarbeidspartnere  Fortsette/opprettholde møte/personlig kontakt Alle Møter i nærområdet, beitelag, kommune, lokale bondelag, småbrukerlaget
Etablere kontakt med aktuelle bedrifter/sponsorer NS Findmy, telespor (JM), felleskjøpet(NS) XXL?
Oppdatere NKHś hjemmeside Kontinuerlig oppfølging NS  
Videreutvikle fagavdelingen Engasjere/Utvide med flere medlemmer MS  
Inntektskilder Etablere kontakt med bedrifter/utstyrsleverandører/Annonser, Reklame for hundemat etc. GPS/Felleskjøpet, FKT NS/JM/CAA  
Styreverv Alle funksjoner besatt samt varamedlemmer deltar på alle skype styremøter    
Etablert kontakt med alle fylkesvise faglag i beiteområder Kontinuerlig oppfølging, personlig kontakt, deltagelse på lokale samlinger/møter    
Etablert kontakt/samarbeid med utmarksrådet i Norsk sau og geit Direkte kontakt NS/JM  
Opprette distriktskontakter, støtte lokale initiativ ved etablering av lokale lag/lokal koordinator Etablere god kommunikasjon med aktuelle områder Alle Etablering av treningslag?
Profilering Utarbeide plan for visning av video.    
Økonomi  
Oppfølging av årsmøtevedtak Oppdatering på alle styremøter Alle  

 

Referat fra styremøte 1, ved Gardermoen 01.mars 2020

Tilstede;  

Nils Stenvik (NS), Morten Steinsrud (MS), Jonny Mathisen(JM), Camilla Jensen(CJ) og Camilla Akslen(CA)

 Fraværende; 

Laila Hoff, Sølvi Hegsbro

 • Fra styret, Prioriterte aktiviteter 2020, ble ikke lagt frem ved årsmøtet. Styret velger å forholde seg til de oppsatte punkter, og arbeide for disse.
 • Stillingsinstruks for styremedlemmer i Nkh;

              o Styret forholder seg til denne slik den står.

              o MS er styrets representant i fagavdelingen

 • Prioriterte aktiviteter 2020;

o Styret ønsker å fordele ansvar på hvert av områdene

o Se oppdatert skriv (vedlegg) 

 • Profilering;

o Alle bidrar. Fagavd sender felles mail, beitelag, landbrukskontor, lokal sau & geit. Dette sendes ut før sesongen, frist 01.april 2020. 

o Utarbeide en plan for visning av video(Fagavd) 

 • Elektronisk overvåking: Innføring på kur(Fagavd/JM)

o Utdanning av instruktører, samarbeid med findmy telespor

 • Introkurs kadaversøk: Vurderes innført. Kostnad?
 • Beitelagskurs: Vurderes endret – Nytt navn og innhold
 • Forskning: Videreføring av prosjekter i Øyer og Sør Aurdal (JM/MS), Nytt prosjekt i Lesja (JM/MS)
 • Styrearbeid:
 • Se endringer i vedlegg.
 • Etablere samarbeid med Garmin – Strykes
 • o ‘’Etablert kontakt med alle fylkesvise faglag i rovdyrutsatte områder’’ – endre tekst rovdyrutsatt til beiteområder.
 • Økonomi: Settes inn som eget fane i ,,Prioriterte aktiviteter 2020’’
 • Oppfølging av årsmøtevedtak – oppdatering på alle styremøter
 • Kadaverhund video: MS har tatt en gjennomgang på målgruppe, lagt frem framdriftsplan. Mål med video: Rekruttering.

Referent; Camilla Akslen, 01.03.20

Tilstede: Nils Steinvik (NS), Jonny Mathisen (JM), Morten Steinsrud (MS), Camilla Anette Akslen (CAA) og Camilla Jensen.

Saker

Årsmøtet 2020

 • Årsmeldingen
  • Årsmeldingen var utsendt på forhånd slik at styremedlemmene hadde muligheter til å komme med justeringer/feilrettinger til årsmøtet.
   • Ingen merknader
  • Sak 5 til årsmøtet, Regnskap, budsjett og fastsetting av kontingent.
   • Resultatregnskapet viste ett underskudd på kr 89425,20.

Dette er noe som er sterkt beklagelig da det har konsekvenser for aktivitet og likviditet for sesongen 2020.

 • JM gikk grundig gjennom resultatregnskapet og svarte fyldig og godt på alle spørsmål som de øvrige styremedlemmene ønsket svar på.
  • Styret utarbeidet i løpet av møtet en plan for innsparing/økt inntekt for 2020. Denne planen legges frem på årsmøtet.

Nils Steinvik

referent

Tilstede: Jonny Mathisen, Nils Steinvik, Tor Nilsen, Per Morten Holand, Morten Steinsrud

Sak 1: Året 2019

Gikk gjennom kursoversikten. Innspill på at man bør markere med stjerne for godkjenningsprøver i 2019, da mange ble avlyst på grunn av hundesykdommen som var da.

Det fungerer meget godt med de nye instruktørene. Gjennomfører kurs og tar ansvar og styringen. Bra!

Er det en belastningsgrense for flere kurs? Tilbakemelding på at det er god dekning pt og at man er motivert for å fortsette, og å arrangere flere kurs.

Per Morten har tatt koordineringsansvar for Oppdal-området.

Sak 2: Telespor og FindMy

Et viktig hjelpemiddel under søk etter kadaver.

Konklusjon på prosjektene viser og at radiobjøller sammen med kadaverhund er den kombinasjonen som fungerer best for å finne kadaver.

Dette bør vi ta inn over oss og innbefatte Telespor og FindMy i kurssammenheng.

Lage en bruksanvisning og i hvilken form. Ansvar: Fagavdeling.

Sak 3: Anbefaling til godkjenningsprøve, hvordan gjennomføres dette.

Her må det lages retningslinjer. Forslag til retningslinjer som leveres styret: Ansvar: Tor/Per Morten

Lage noen forbedringer til instruksen Godkjenningsprøve. Ansvar: Tor

Sak 4: Grunnkurs LIght.

Innspill fra et dialogmøte.

Lage en annen tittel/navn.

Lage en enkel gjennomføring, på feks en vedlikeholdssamling.

Lage en gjennomføringsplan. Ansvar: Fagavd

Sak 5: Økonomi

Jonny informerte kort om den økonomiske situasjon.

Det kan bli likviditetsproblem utpå sommeren, slik at det kan bli litt ventetid på honorar/dekning av utlegg. Man vil tillempe at de som har store utlegg, får først.

Viktig at det blir levert rett kjøreregning med kvitteringer, ellers blir dette ført som inntekt på vedkommende. Jonny informerer om dette til de det gjelder.

Sak 6: Eventuellt

Infoflyten ut til instruktører fra fagavdelingen, kurs og tilsyn må bli bedre. Info sendes Tor som distribuerer videre.

Vi vil også starte opp med noen videomøter mellom instruktører og fagavdelingen. Dette for å styrke samhandlingen og infoflyten. Ansvar: Fagavd

Tor får noe mer ansvar i forhold til å organisere kurs. Jonny lærer opp og delegerer.

Lage statistikk over kadaversøk og funn. Viktig at ekvipasjene rapporterer på skjema som blir lagt ut på nettsida. Dette må også integreres i kurset. Ansvar: Fagavd

 

Morten Steinsrud

referent