Nyeste artikler:

Tilstede: Nils Steinvik (NS), Jonny Mathisen (JM), Morten Steinsrud (MS), Camilla Anette Akslen (CAA) og Camilla Jensen.

Saker

Årsmøtet 2020

 • Årsmeldingen
  • Årsmeldingen var utsendt på forhånd slik at styremedlemmene hadde muligheter til å komme med justeringer/feilrettinger til årsmøtet.
   • Ingen merknader
  • Sak 5 til årsmøtet, Regnskap, budsjett og fastsetting av kontingent.
   • Resultatregnskapet viste ett underskudd på kr 89425,20.

Dette er noe som er sterkt beklagelig da det har konsekvenser for aktivitet og likviditet for sesongen 2020.

 • JM gikk grundig gjennom resultatregnskapet og svarte fyldig og godt på alle spørsmål som de øvrige styremedlemmene ønsket svar på.
  • Styret utarbeidet i løpet av møtet en plan for innsparing/økt inntekt for 2020. Denne planen legges frem på årsmøtet.

Nils Steinvik

referent

Tilstede: Jonny Mathisen, Nils Steinvik, Tor Nilsen, Per Morten Holand, Morten Steinsrud

Sak 1: Året 2019

Gikk gjennom kursoversikten. Innspill på at man bør markere med stjerne for godkjenningsprøver i 2019, da mange ble avlyst på grunn av hundesykdommen som var da.

Det fungerer meget godt med de nye instruktørene. Gjennomfører kurs og tar ansvar og styringen. Bra!

Er det en belastningsgrense for flere kurs? Tilbakemelding på at det er god dekning pt og at man er motivert for å fortsette, og å arrangere flere kurs.

Per Morten har tatt koordineringsansvar for Oppdal-området.

Sak 2: Telespor og FindMy

Et viktig hjelpemiddel under søk etter kadaver.

Konklusjon på prosjektene viser og at radiobjøller sammen med kadaverhund er den kombinasjonen som fungerer best for å finne kadaver.

Dette bør vi ta inn over oss og innbefatte Telespor og FindMy i kurssammenheng.

Lage en bruksanvisning og i hvilken form. Ansvar: Fagavdeling.

Sak 3: Anbefaling til godkjenningsprøve, hvordan gjennomføres dette.

Her må det lages retningslinjer. Forslag til retningslinjer som leveres styret: Ansvar: Tor/Per Morten

Lage noen forbedringer til instruksen Godkjenningsprøve. Ansvar: Tor

Sak 4: Grunnkurs LIght.

Innspill fra et dialogmøte.

Lage en annen tittel/navn.

Lage en enkel gjennomføring, på feks en vedlikeholdssamling.

Lage en gjennomføringsplan. Ansvar: Fagavd

Sak 5: Økonomi

Jonny informerte kort om den økonomiske situasjon.

Det kan bli likviditetsproblem utpå sommeren, slik at det kan bli litt ventetid på honorar/dekning av utlegg. Man vil tillempe at de som har store utlegg, får først.

Viktig at det blir levert rett kjøreregning med kvitteringer, ellers blir dette ført som inntekt på vedkommende. Jonny informerer om dette til de det gjelder.

Sak 6: Eventuellt

Infoflyten ut til instruktører fra fagavdelingen, kurs og tilsyn må bli bedre. Info sendes Tor som distribuerer videre.

Vi vil også starte opp med noen videomøter mellom instruktører og fagavdelingen. Dette for å styrke samhandlingen og infoflyten. Ansvar: Fagavd

Tor får noe mer ansvar i forhold til å organisere kurs. Jonny lærer opp og delegerer.

Lage statistikk over kadaversøk og funn. Viktig at ekvipasjene rapporterer på skjema som blir lagt ut på nettsida. Dette må også integreres i kurset. Ansvar: Fagavd

 

Morten Steinsrud

referent

NORSKE KADAVERHUNDER

TIlstede: Jonny Mathisen, Nils Steinvik, Hanne Sofie Valderhaug, Camilla Anett Akslen, Camilla Jensen, Per Morten Holand, Tor Nilsen, Morten Steinsrud

Saksliste:

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere.

Møteleder: Nils Steinvik, vedtatt

Referent: Morten Steinsrud, vedtatt

Protokollunderskrivere: Camilla og Hanne, vedtatt

Dialogmøte for Nordre delen av «Oppland» var i år på Toftemo turiststasjon på Dovre

Det møtte opp mot ca 50 stykker fra kommuner, beitelag, lokale rovviltkontakter og mattilsynet. Alle disse ga en kort orientering om aktuelle forhold innenfor sine respektive områder

Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn 2020

Den 20.-21.januar, 2020, arrangerte Natur, Plan og Utvikling for 11.gang nasjonal konferanse om store rovdyr, beitedyr og samfunn.

Fra Norske kadaverhunder ble det på konferansen forelest om

 • Erfaringer med bruk av kadaverhund og
 • Radiobjeller og bruk av kadaversøkende hund

Det ble en møteplass for ca. 140 personer - et bredt spekter av rolleinnehavere og interessenter.

For å kunne lese de forskjellige foredrag/innlegge så er disse lagt ut på www.naturutvikling.no

Kjære medlem!

Du vil få tilsendt krav om betaling av medlemskontinget i løpet av februar måned. Det kan muligens virke pussig at du får kontingentkrav allerede.  Enkelte har jo betalt for ikke så lenge siden.  Saken er den at styret har besluttet å være noe kjappere på ballen, og derfor sender vi ut kontingentkravet i begynnelsen av året.  Du har betalt for 2019, nå er det 2020 som gjelder.