Nyeste artikler:

Norske kadaverhunder

Lørdag 29.februar kl 1500

Gardermoen airport hotel, 

Ravineveien 11,

2060 Gardermoen

Saksliste:
Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
Sak 2 Godkjenning av innkalling.
Sak 3 Årsmelding
Sak 5 Regnskap, budsjett og fastsetting av kontingent

Sak 6 Valg
Sak 7 Innmeldte saker

Saker til årsmøtet sendes skriftlig til post@norskekadaverhunder.no innen 12.februar
NB: Dersom du ønsker å delta på festmiddag lørdag 22.februar så ønskes det en påmelding til post@norskekadaverhunder.no innen 12.februar

Tilstede

Nils Steinvik(NS), Jonny Mathisen (JM), Morten, Steinsrud (MS) og Camilla Anett Akslen (CAA), Meldt forfall Camilla Jensen (CJ) og varamedlemmer Sølvi Hegsbro og Renate Strand Hæg

Slutninger/vedtak er skrevet i kursiv tekst

 • Innkommen post (NS)

All innkommen post gjennomgått, ingen kommentar

 • Oppfølging fra forrige møte:
 • Videoprosjekt NKH(MS)
  • Søknad sendes fylkesmannen i Innlandet ( NS)
  • Dreiebok utarbeides (MS)
  • kontakt med aktuell produsent (MS).
 • Oppdatering i Brønnøyregistret(JM)
  • Saken i prosess forventes å være løst til neste styremøte (JM)
 • Godkjenningskort (NS)
  • Sendt til alle godkjente ekvipasjer unntatt for ekvipasjer i Nordland, Mangler fortsatt levering på noen kort fra siste prøve i Nordland, sendes ut så snart som mulig (NS)
 • Søknader FKT 2020 (NS)
  • Sendes FM i Innlandet
   • Videoprosjekt
   • 3 vedlikeholdssamlinger
   • Organisasjonsutvikling
  • Sendes FM i Finnmark/Troms
   • Grunnkurs, godkjenningsprøver, vedlikeholdssamlinger
  • CAA følger opp i Møre og Romsdal
 • Nye saker:
 • Årsmøte 2020 (NS)
  • Årsmelding
   • Innspill fra
    • Det enkelte styremedlem
    • Fagavdelingen
     • Innspill må være styreleder i hende senest 1. feb (alle)
    • Regnskap
     • Fremsendes til regnskapsfirma så snart som mulig (JM)
    • Annonsering - offentligjøring
     • Iht NKHs vedtekter (NS)
    • Rapport fra lokalt lag
     • Levert senest 1 feb (NS)
    • Status valgkomite (CAA)
     • CAA følger opp
    • NKHs rolle i rovdyrproblematikken (NS)
     • NKHs rolle er tidligere definert.
     • Styret ønsker en mere aktiv profilering av NKH. Det fremlegges justeringer i strategiplanen på årsmøtet
    • Lokale treninger i NKH regi
     • NKH styret er positiv til lokale initiativ (NS følger opp saken)

Norske Kadaverhunder har i samarbeid med Hattfjelldal sau og geit arrangert kurs for kadaverhunder for søndre del av Nordland.

Kurset ble holdt med informasjonsmøte, felles samling inne og søk ute i felt.

Feltene var lagt til et nedlagt gårdsbruk, med skogkanter, grøfter og hogstfelt. Det var et flott vintervær under hele kurset. I feltene var det både rev og elg, men lite sau.

Deltakere var alt fra erfarne tilsynspersoner med lang fartstid til de som var nybegynnere.

Norske kadaverhunder arrangerte i samarbeid med Hattfjelldal Sau og Geit kadaverhundprøve for søndre del av Nordland.

Det var en hund oppmeldt til prøve.

Denne møtte ikke på grunn av sykdom prøvedagen.

Prøvested var i Hattfjelldal kommune.

Det var lagt ut et prøvefelt hvor det befant seg både elg, og rev. Størrelsen på prøvefeltene var 480 meter x 320 meter, og inneholdt bekker, steinrøyser, kratt og myr i tillegg til gammel innmark og hogstfelt.

Dommere var Laila Hoff og Hermann Sotkajervi

Hattfjelldal 13 nov -2019

Norske kadaverhunder arrangerte i samarbeid med Beiarn frivillighetssentral kadaverhundprøver for  deltakere av vårens kurs i Beiarn.

Det ble i tidsrommet 1-2 nov holdt prøver for kadaverhunder.

Det var lagt ut to ulike prøvefelt hvor det befant seg både elg og rev.

Det var også beitedyr i området hvor det ble bedrevet ettersank.

Størrelsen på prøvefeltene var 350 meter x 380 meter, og inneholdt bekker, steinrøyser, kratt og myr i tillegg til skog og et grustak. Feltet var i hovedsak lagt i gammel blandingskog med lauv og bartrær.

Møtt: Sølvi, Camilla, Nils, Morten og Jonny

Nils ønsket Sølvi formelt velkommen.

 1. Innkommen post
 • Fått avslag fra innovasjon Norge med at dette var utenfor deres område.
 • NM i sauklypping, Varhaug i Rogaland, ble delt ut foldere da stand var for dyrt.
 • Invitasjon til nasjonal konferanse på Hamar i januar, Nils og Jonny er invitert som foredragsholdere i to forskjellige temaer. Her må vi benytte muligheten.
 • Instagramskonto er nå ok.
 • Roll ups, 3 stk kommet 1 til Nordland (Laila), 1 i Trøndelag (Tor og Per Morten) og 1 i Oppland (er hos Jonny) En stor takk til Nina Moe.